Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas

Descripció:

Reial decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.


Objecte:

L'adopció de mesures complementàries a les contemplades en l'acord del Consell de Ministres de 7 de setembre de 2018 pel qual es van declarar zones afectades greument per una emergència de protecció civil a la Comunitat Valenciana, pels incendis esdevinguts en el mes d'agost de 2018, i al municipi de Tui (Pontevedra), com a conseqüència d'una explosió de material pirotècnic el 23 de maig de 2018, així com en els acords del Consell de Ministres de 19 d'octubre i 2 de novembre de 2018 pels quals es declara zona afectada greument per una emergència de protecció civil als municipis d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Cervera, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts el 9 d'octubre de 2018, i a les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que van sofrir els danys causats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els dies 18,19, 20 i 21 d'octubre de 2018.

Les mesures contingudes en aquest Reial decret llei i en els acords del Consell de Ministres de 7 de setembre, 19 d'octubre i 2 de novembre de 2018, esmentats en l'apartat anterior, seran aplicables als danys causats pels temporals de pluges torrencials, neu, calamarsa i vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, pedra, fenòmens costaners i tornados, així com incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des del mes de gener de 2018 fins a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.

La concreció dels successos, el seu àmbit territorial i les concretes mesures a les quals resultarà d'aplicació el previst en aquest apartat es determinaran per Reial decret del Consell de Ministres, a proposta del Ministre competent per a l'execució de la corresponent mesura.


Data d'entrada en vigor:

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Publicació oficial:

BOE núm. 23, de 26 de gener de 2019.


Observacions:

L'article 3 regula beneficis fiscals en relació amb l'IBI i amb l'IAE. Així mateix preveu que la disminució d'ingressos en tributs locals que es derivin d'aquests beneficis fiscals seran objecte de compensació amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat d'acord amb allò establert a l'article 9 del Text refós de la Llei d'hisende locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L'article 7 preveu que: els projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es refereix l'article 1 que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells i capítols insulars, les comarques, les mancomunitats i les comunitats autònomes uniprovincials relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària dels consells i capítols insulars i de les diputacions provincials, se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica