Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica

Descripció:

Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.


Objecte:


Article 6. Destinació del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i aplicació en 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Aquest article disposa que les entitats locals podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l'any 2019 que quedi una vegada deduït al superàvit l'import de les despeses pendents d'aplicar al pressupost, l'import derivat de l'aplicació de l'article 12.5 de la LOEPSF i l'import pendent d'executar de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit del 2018 per a finançar despeses d'inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s'acrediti que no existeixen vehicles ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a l'ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus,, seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i de transport de viatgers.

Es podran destinar aquests percentatges del 20% i 7% a les despeses descrites als apartats anteriors sempre que aquest 27% no superi la previsió de la capacitat de finançament de l'exercici 2020.

Als arxius adjunts trobareu un resum sobre aquesta qüestió.

Article 8. Modificació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Aquesta modificació afecta especialment en matèria de procediment, vigència del document d'abast, sentit del silenci i possibilitat de pròrroga de la declaració d'impacte ambiental.

Article 11. Ampliació de les habilitacions per a l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública i dels processos d'estabilització d'ocupació temporal.

L'habilitació temporal per a l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública, o instrument similar de les Administracions Públiques i dels processos d'estabilització d'ocupació temporal previstos en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 2018, mitjançant la publicació de les corresponents convocatòries de processos selectius, el venciment del qual es produeixi a l'exercici 2020, s'entendrà prorrogada durant l'exercici 2021.

Així mateix, s'amplia fins al 31 de desembre de 2021 el termini per a aprovar i publicar en els respectius Diaris Oficials les ofertes d'ocupació pública que articulin els processos d'estabilització d'ocupació temporal. 
 


Data d'entrada en vigor:

Aquest Reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.
No obstant això, el que es preveu en la disposició addicional sisena estarà vigent fins que el Govern declari de manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, previ informe del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, d'acord amb el que es preveu en l'article 2.3 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Publicació oficial:

BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

21
dimecres
octubre 21, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica