Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Descripció:

Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte del Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.


Objecte:

Per tal de donar compliment al mandat del Tribunal Constitucional en les seves sentències de 2019 i 2021, el Reial decret llei adequa la base imposable de l'impost a la capacitat econòmica efectiva del contribuent. Per això, es millora la tècnica de determinació de la base imposable al sistema objectiu, perquè reflecteixi en tot moment la realitat del mercat immobiliari, i, a més, es converteix en optatiu aquest sistema, permetent que la base imposable de l'impost sigui la diferència entre el valor de transmissió i el d'adquisició d'un terreny quan així ho sol·licite l'obligat tributari. D'aquesta manera es compleix la sentència del 26 d'octubre passat que va admetre com a vàlid el mètode objectiu de càlcul de la base imposable sempre que no fos obligatori i reflectís la realitat del mercat immobiliari. La naturalesa de l'impost, que no va discutir el Tribunal Constitucional, es manté. És a dir, el tribut grava l'increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat a allò llarg dun període de 20 anys. El Reial decret llei estableix que la base imposable de l'impost serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment del meritament pels coeficients que aprovin els Ajuntaments, que en cap cas no podrà excedir dels que s'indiquen a continuació en funció del nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició del immoble:

                                                                                     

Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

 

Els coeficients seran actualitzats anualment, amb norma de rang legal –es podrà dur a terme, per exemple, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat–, tenint en compte l'evolució del mercat immobiliari.
A més, es reconeix la possibilitat que els Ajuntaments, només a efectes d'aquest impost, corregeixin fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d'actualització. Això garanteix que el tribut s'adapti a la realitat immobiliària de cada municipi.

El sistema objectiu es converteix en optatiu

Aquest mètode per calcular la base imposable és optatiu ja que el contribuent té la possibilitat de tributar en funció de la plusvàlua real obtinguda al moment de la transmissió d'un immoble i que es determina per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el d'adquisició. Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la resultant del mètode destimació objectiva, podrà aplicar la real.
En les transmissions d'un immoble on hi hagi sòl i construcció, la plusvàlua real del terreny equival a la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició després d'aplicar-li la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total. (S'adjunta una presentació amb exemples).

Aquests càlculs podran ser objecte de comprovació per part dels Ajuntaments, dacord amb una novetat que introdueix la norma.

Així, es dóna resposta al mandat del Tribunal Constitucional del 2021 que estableix que el mètode objectiu de determinació de la base imposable no pot ser l'únic mètode admès legalment.

Cap contribuent pagarà l'impost si no obté un guany

El Reial decret llei també dóna compliment al mandat del Tribunal Constitucional a la sentència 59/2017 de no sotmetre a tributació aquelles situacions d'inexistència d'increment de valor dels terrenys. Per fer-ho, s'introdueix un nou supòsit de no subjecció a l'impost per a les operacions en què es constati, a instància del contribuent, que no s'ha obtingut un increment de valor.
L'interessat en acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Per constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició, es prendrà el que sigui més gran d'entre el que consti al títol que documenti l'operació o el comprovat, si escau, per l'Administració Tributària, d'acord amb la nova facultat que s'atorga als ajuntaments.

Les plusvàlues generades en menys d'un any tributaran

També com a novetat seran gravades les plusvàlues generades en menys d'un any, és a dir, les que es produeixen quan entre la data d'adquisició i de transmissió ha transcorregut menys d'un any i que, per tant, poden tenir un caràcter més especulatiu. Aquesta opció ja s'està aplicant a algunes ciutats.

Els ajuntaments que tinguin establert l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana tindran un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del Reial decret llei per adequar les seves normatives al nou marc legal:

"Disposición transitoria única.  Adaptación de las ordenanzas fiscales.

Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.Hasta que entre en vigor la modificación a que se refiere el párrafo anterior, resultará de aplicación lo dispuesto en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la redacción del artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dada por este real decreto-ley."


Amb aquesta reforma es restableix l'exigibilitat de l'impost, que havia quedat en suspens amb la sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre passat, atès que havia deixat un buit normatiu per a la determinació de la base imposable, cosa que impedia la liquidació , comprovació, recaptació i revisió daquest tribut. El Reial decret llei, per tant, evita el risc que els Ajuntaments pateixin una minva dels seus recursos, incrementin el nivell de dèficit o vegin deteriorats els serveis que presten als ciutadans.

 

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE


Publicació oficial:

BOE núm. 268, de 9 de novembre de 2021.


Observacions:

Sentència Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 d'octubre


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
diumenge
desembre 05, 2021
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica