Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales

Descripció:

Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament    jurídic  espanyol  diverses  directives  de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.


Objecte:

Aquest reial decret de mesures urgents té per objecte incorporar a l'ordenament jurídic espanyol  diverses  directives  de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

En concret:

El Llibre primer fa una transposició de la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.

El Llibre segon estableix mesures per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria d'assegurances privades i plans i fons de pensions.

El Llibre tercer estableix esures  per a l'adaptació  del  dret  espanyol  a determinada normativa europea en matèria fiscal.


Data d'entrada en vigor:

1. El present Reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstant l'anterior, el llibre  primer, les disposicions  addicionals  primera,  segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena, desena, setzena i dissetena; la disposició transitòria primera i l'apartat primer de la disposició derogatòria  única,  entraran  en  vigor  als     vint  dies  de la  seva  publicació  en  el  «Boletín Oficial del Estado», a excepció de l'article 126, que ho farà l'endemà de la referida publicació i de l'article 72.2 que ho farà al mateix temps que la disposició reglamentària a la qual es refereix el mateix.

3.  Els apartats dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit i nou de l'article 214; els apartats dos, tres, quatre i cinc de l'article 216 i la disposició transitòria setena, entraran en vigor l'1 de març de 2020.


Publicació oficial:

BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2020.


Observacions:

Aquest Reial decret llei entre d'altres coses fa una modificació rellevant en el règim fins ara aplicable als contractes menors.

Així, la disposició final primera del Rdllei ha donat una nova redacció a l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en virtut de la qual destaca el fet que ja no exigeix justificar que durant l'any el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la quantia dels contractes menors.

Per altra banda, s'exceptua el requisit que la tramitació de l'expedient exigeixi l'emissió d'un informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars dels contractes menors en els contractes el pagament dels quals es verifiqui a través del sistema de bestretes de caixa fixa o altre de similar per fer pagaments menors, sempre i quan el valor estimat del contracte no excedeixi de 5.000 €.

La resta del Reial decret llei només s'aplica pels procediments d'adjudicació dels contractes d'obres, de subministrament i de serveis, en l'àmbit d'una o més activitats següents:

- Aigua

- Gas i calefacció

- Electricitat

- Serveis de transport

- Ports i aeroports

- Serveis postals

- Prospecció i extracció de petroli, gas, carbó i altres combustibles sòlids

quan contractin les entitats públiques i privades següents: "Entidad contratante: los poderes adjudicadores que no sean Administración Pública de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las empresas públicas, así como otras entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos según se establece en el artículo 6".

L'art. 5 del reial, decret llei diu que "Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-ley los contratos que celebren las entidades que, con arreglo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tengan la consideración de Administraciones Públicas, que se regirán por la mencionada ley, en todo caso. Únicamente se les aplicará el presente real decreto-ley para determinar si los contratos que celebren estas deben considerarse sujetos a regulación armonizada".

Per tant, per a les administracions públiques només serà d'aplicació el Rdllei a l'efecte de saber quins són els llindars del contractes SARH, ja que en aquestes activitats no es tindran en compte els llindars de la LCSP, si no els del mateix Rdllei, això és:

a)    1.000.000 € en els contractes de serveis socials i altres serveis específics enumerats en l'annex I (els mateixos que els de l'Annex IV de la LCSP).

b)    428.000 € en els contractes de subministrament i de serveis diferents dels referits en la lletra anterior, així com en els concursos de projectes.

c)    5.350.000 € en els contractes d'obres.

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

26
dilluns
octubre 26, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica