Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico

Descripció:

Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic.


Objecte:

Entre les mesures es poden destacar les següents:

Mesures per a la reducció de la bretxa de gènere

  •     Creació d'un nou complement vinculat a la maternitat i a la paternitat per reduir la bretxa de gènere que actualment es produeix en les pensions. Aquest estarà associat a l'acreditació d'un perjudici en la carrera professional en els períodes posteriors  a tenir un fill/a  i, en el supòsit que tots dos progenitors acreditin el perjudici o si cap dels dos no ho fes, el dret es reconeixerà a la mare, reduint això la bretxa de gènere.
  •     La compensació serà d'una quantia fixa de 378 euros anuals per cada fill a partir del primer fins a un màxim de quatre, que es reconeixerà en totes les modalitats de pensió (jubilació, jubilació anticipada voluntària, incapacitat permanent i viduïtat), a excepció de la jubilació parcial. Aquesta quantia s'actualitza d'acord amb la revalorització de les pensions i no computa a efectes de complement a mínims ni computa com a topall de la pensió.

Mesures per als professionals sanitaris

  •     S'estableix la consideració de malaltia professional de la COVID-19 per als professionals sanitaris i sociosanitaris. En aquest sentit, aquells professionals que prestin serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits en els registres corresponents; aquells que atenguin en l'exercici de la seva professió, durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris, a malalts contagiats pel virus SARS-Cov2; i hagin contret el virus des de la declaració de la pandèmia internacional per l'OMS fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per a fer front a la crisi sanitària, tindran les mateixes prestacions que la Seguretat Social atorga als afectats per una malaltia professional.

Flexibilització d'unitat de convivència per a l'accés a l'ingrès mínim vital

  •     Es facilita l'accés de les persones vulnerables a l'ingrés mínim vital. En concret, se suprimeix el límit de titulars per habitatge per a les persones sense llar o que resideixen en centres residencials de caràcter no permanent, a més de reconèixer la situació de persones en situació de vulnerabilitat que s'agrupen en un mateix habitatge.
  •     S'introdueix el concepte d'unitat de convivència independent (família nuclear), en els supòsits de dones amb violència de gènere, divorciades o separades; així com els afectats per desnonament o inhabitabilitat per a permetre l'accés a la prestació.
  •     Es possibilita que en altres situacions de convivència complexa l'acreditació de la unitat de convivència pugui ser certificada pels serveis socials, entitats col·laboradores de l'IMV i el tercer sector social, subsidiàriament i transitòriament.

 
Mesures econòmiques

  •     S'amplia la cobertura i pròrroga del termini de sol·licitud de les moratòries financeres per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19.
  •     S'amplia fins al 30 de març la possibilitat de sol·licitar moratòries o suspensions en el pagament de les quotes de finançament, podent ajornar fins a un total de 9 mesos el pagament del principal i els interessos dels seus préstecs amb o sense garantia hipotecària.

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2021.


Observacions:

Aquest Reial decret llei modifica el Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital, i cal destacar el següent:

- S'afegeix un paràgraf últim a l'article 6.1, i se suprimeixen els apartats 2, 3, 6 i 7, passant els actuals apartats 4 i 5 a ser els apartats 2 i 3. La redacció de l'últim paràgraf de l'apartat 1 és la següent:

«1. […]

Quan en aplicació de les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, les persones figurin empadronades en establiments col·lectius, o per mancar de sostre i residir habitualment en un municipi, figurin empadronades en un domicili fictici, serà aplicable el que s'estableix en l'article 6 ter.»

 - Es facilita l'accés de les persones vulnerables a l'ingrés mínim vital. En concret, se suprimeix el límit de titulars per habitatge per a les persones sense llar o que resideixen en centres residencials de caràcter no permanent, a més de reconèixer la situació de persones en situació de vulnerabilitat que s'agrupen en un mateix habitatge.

-  S'introdueix el concepte d'unitat de convivència independent (família nuclear), en els supòsits de dones amb violència de gènere, divorciades o separades; així com els afectats per desnonament o inhabitabilitat per a permetre l'accés a la prestació.

 - Es possibilita que en altres situacions de convivència complexa l'acreditació de la unitat de convivència pugui ser certificada pels serveis socials, entitats col·laboradores de l'IMV i el tercer sector social, subsidiàriament i transitòriament.

- Es modifica l'article 25.3, amb la següent redacció:

«3. L'Institut Nacional de la Seguretat Social procedirà a dictar resolució, i a notificar la mateixa a la persona sol·licitant, en el termini màxim de sis mesos des de la data d'entrada en el seu registre de la sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagués notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada.

En el supòsit de persones sense domicili empadronades a l'empara del que es preveu en les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, les notificacions seran efectuades en els serveis socials del municipi o, en el seu cas, en la seu o centre de l'entitat en els quals les persones interessades figurin empadronades.»

- S'incorpora un nou article 33 bis, amb la següent redacció:

«Article 33 bis. Obligació de l'Ajuntament de comunicar els canvis en el Padró.

En el supòsit de persones sense domicili empadronades a l'empara del que es preveu en les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, l'Ajuntament en el municipi del qual es trobin empadronats estan obligats a comunicar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la modificació o, en el seu cas, baixa en el Padró, dins del termini dels trenta dies següents al fet que es produeixin.»


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica