Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria

Descripció:

Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport a el sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària.


Objecte:

S'adopten mesures addicionals davant les circumstàncies econòmiques i socials excepcionals derivades del Covid19. Es destaquen les següents:

MESURES DIRIGIDES ALS ARRENDAMENTS DE LOCALS DE NEGOCIS

 • En el supòsit que l'arrendador sigui un gran tenidor (tingui 10 o més locals) si les parts no arriben a cap acord, l'arrendatari podrà optar entre les següents alternatives:
 • Reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat d'alarma, les seves pròrrogues, i fins a un termini màxim de 4 mesos addicionals a comptar des de la finalització de l'estat d'alarma.
 • Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat d'alarma, les seves pròrrogues i fins a un termini màxim de 4 mesos addicionals a comptar des de la finalització de l'estat d'alarma. El pagament ajornat de les rendes es podrà efectuar durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria.
 • Per a la resta d'arrendadors s'estableix un incentiu fiscal que consisteix a computar com a despesa deduïble pel càlcul del rendiment del capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquells mesos, podent deduir fins al 100% de la quantia del lloguer mensual en el supòsit què l'arrendador rebaixi tota la renda.

 

MESURES DE LIQUIDITAT I SOLVÈNCIA

 • La primera mesura és l'ampliació en la carència dels préstecs avalats per les línies ICO i per les societats de garantia recíproca de les diferents comunitats autònomes amb reafiançament de CERSA; així com del seu període d'amortització. En concret, es va instrumentar l'ampliació per un any addicional de la manca per a la devolució dels préstecs ICO, sempre que la manca total no superi els 24 mesos, i dels avals de les SGR amb reafinançament de CERSA, així com del període d'amortització, en un màxim de 3 anys, sense poder superar els 8 anys el venciment total de l'operació.
 • La segona mesura és la creació d'un nou tram de línies d'avals de l'ICO aprovada en el Reial Decret llei 25/2020, per a PIMES i autònoms del sector turístic, hostaleria i activitats annexes dotat amb 500 milions d'euros i fins a un 90% de garantia.
 • Per últim, dintre d'aquest bloc de finançament, es proposa la creació d'una Societat de Garantia Recíproca de caràcter exclusivament turístic que té com a finalitat facilitar l'accés al finançament mitjançant garanties. La seva capacitat per injectar liquiditat és del 700% del seu capital.

 

MESURES TRIBUTÀRIES

 • Es refereixen al possible ajornament de deutes tributaris respecte d'aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin previst un termini per a presentació i ingrés que finalitzi des del dia 1-4-2021 fins al dia 30-4-2021 i sempre que el deutor tingui un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 en el 2020.

 

MESURES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL

 • Estableix mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als expedients de regulació temporal d'ocupació prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021 per a determinades activitats dels sectors de turisme, hostaleria i comerç.
 • S'estenen les exempcions previstes a la D.A.1 del Reial Decret llei 30/2020, de mesures socials en defensa de l'ocupació a determinats sectors econòmics als següents subsectors que passen a ser hiperprotegits: comerç a l'engròs de begudes, restaurants i llocs de menjar, establiment de begudes, i activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals. Aquesta mesura s'aplicarà els mesos de desembre 2020 i gener 2021 i la seva pròrroga es determinarà en el nou acord social.
 • Una altra mesura adoptada en aquest àmbit és el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social. És una extensió de la mesura del Reial Decret llei 11/2020 de la qual es podran beneficiar empreses –quotes meritades  entre els mesos de gener de 2020 i febrer 2021- i autònoms –quotes meritades entre els mesos de gener a març de 2021-

 

ALTRES MESURES

 • Flexibilització dels requisits per al manteniment dels incentius regionals (article 16 i següents),
 • Mesures socials complementàries per a la protecció per atur i de suport al sector cultural (Disposició addicional 5a).
 • Règim transitori per a actes promoguts per l'Administració General de l'Estat subjectes a intervenció municipal prèvia i que compleixin els requisits per a la tramitació d'emergència en l'àmbit del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre (Disposició transitòria única).
 • Modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el Patrimoni (Disposició final 1a).
 • Modificació del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre (Disposició final 2a).
 • Modificació del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (Disposició final 3a).
 • Modificació del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (Disposició final 4a).
 • Modificació del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (Disposició final 5a).
 • Modificació del Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per atur i de suport al sector cultural (Disposició final 6a).
 • Tipus impositiu aplicable de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-COV-2 així com a efectes del règim especial del recàrrec d'equivalència (Disposició final 7a).


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 334, de 23 de desembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica