Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Descripció:

Reial decret llei 36/2020,  de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i  Resiliència.

Nota: Com arxiu adjunt trobareu un resum del Reial decret llei amb els aspectes més significatius del mateix.


Objecte:

Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals precises per a facilitar la programació, pressupost, gestió i execució de les actuacions finançables amb fons europeus, especialment els provinents de l'Instrument Europeu de Recuperació, amb la finalitat d'impulsar el creixement econòmic i la creació d'ocupació, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformació estructural mitjançant l'impuls de la inversió pública i privada i el suport al teixit productiu, l'acceleració de la doble transició ecològica i digital, i el reforç i augment de la resiliència i de la cohesió econòmica, social i territorial en el marc del mercat únic europeu. Així mateix, estableix una sèrie de mesures per a la implementació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les quals afecten, entre altres àmbits, a la contractació pública.

En concret, entre altres especialitats, s'excepciona, per als contractes i acords marc que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el requisit de l'autorització per a contractar prevista en l'article 324 de la LCSP (article 49), i es disposa que en licitar aquests contractes i acords marc, serà aplicable la tramitació d'urgència, amb la consegüent reducció de terminis i agilitació del procediment, en aquells casos en els quals els òrgans de contractació el justifiquin (article 50).

Així mateix, s'eleven els llindars econòmics per a recórrer tant al procediment obert simplificat com al procediment obert simplificat de tramitació sumària, de manera que en els contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els podrà ser aplicable el procediment obert simplificat abreujat en els contractes d'obres de valor estimat inferior a 200.000 euros i en els contractes de subministraments i serveis de valor estimat inferior a 100.000 € (article 51), i el procediment obert simplificat ordinari en els contractes d'obres, subministrament i serveis amb valor estimat inferior al llindar establert per la Comissió Europea per als contractes subjectes a regulació harmonitzada (article 52).

També, amb la finalitat d'homogeneïtzar i agilitar els processos de contractació per part dels diferents centres gestors, es promourà l'elaboració de plecs-mena de clàusules tècniques i administratives, corresponents als contractes a celebrar per a la gestió dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que incorporin tots els criteris verds, digitals, d'innovació, de potenciació de pimes i de responsabilitat social que es considerin necessaris i estiguin emparats per la norma legal corresponent (article 54).

De la mateixa forma, per a l'aplicació dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es recull la possibilitat dels poders adjudicadors i les entitats contractants d'organitzar-se executant de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obra i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, valent-se d'un mitjà propi, previ encàrrec a aquest, no sent exigible en aquests casos l'autorització del Consell de Ministres prèvia a la subscripció d'un encàrrec prevista en l'article 32.6.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (article 55).

A més, en els esmentats contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència susceptibles de recurs especial en matèria de contractació conforme al que es preveu en l'article 44 de la LCSP i sempre que els procediments de selecció del contractista s'hagin tramitat efectivament de manera electrònica: d'una banda, l'òrgan de contractació no podrà procedir a la formalització del contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir de l'endemà a la notificació, la resolució d'adjudicació del contracte, sent en aquest mateix supòsit, el termini d'interposició del recurs especial en matèria de contractació, quan escaigui, de deu dies naturals i es computarà en la forma establerta en l'article 50.1 de la LCSP; i d'altra banda, l'òrgan competent per a resoldre el recurs haurà de pronunciar-se expressament, en el termini de cinc dies hàbils des de la interposició del recurs, sobre la concurrència d'alguna de les causes d'inadmissibilitat establertes en la LCSP i sobre el manteniment de les mesures cautelars adoptades, inclosos els supòsits de suspensió automàtica (article 58).

D'altra banda, la disposició addicional tercera estableix que les especialitats previstes en matèria de contractes seran aplicables, en tot allò que resulti compatible amb la seva naturalesa i règim jurídic, als contractes inclosos en l'àmbit d'aplicació del Llibre Primer del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals, que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Finalment, mitjançant la disposició final cinquena d'aquest Reial decret llei 36/2020, es modifica la LCSP. Així, es modifica el paràgraf tercer de la lletra b) de l'apartat 7 de l'article 32 de la LCSP, per a afegir que el límit del 50% de l'import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers tampoc serà aplicable als contractes que "celebrin els mitjans propis les funcions dels quals siguin el foment de les telecomunicacions, el desenvolupament de la societat de la informació i societat digital".

A més, es modifica l'apartat 1 de l'article 45 de la LCSP per a ampliar el nombre mínim de vocals del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, de manera que, en comptes d'estar compost per un President i un mínim de dues vocals, estarà compost per un President i un mínim de cinc vocals, si bé es matisa que "quan el volum d'assumptes sotmesos al seu coneixement el requereixi, el nombre de vocals s'incrementarà mitjançant Reial decret". De la mateixa manera, s'afegeix que "el Tribunal estarà dividit en un mínim de dues Seccions, que estaran presidides pel mateix President del Tribunal, qui podrà delegar l'exercici de la funció en un dels vocals que integrin la Secció, i formades per un o més vocals i el Secretari General", i que "el President fixarà mitjançant acord el repartiment d'atribucions entre les Seccions i el Ple, així com la distribució d'assumptes entre les Seccions".

També, se suprimeix el punt 5è de la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 208 de la LCSP, que disposa que acordada la suspensió, l'Administració abonarà al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles establertes en aquest precepte, entre les quals s'inclou que tret que el plec que regeixi el contracte estableixi una altra cosa, aquest abonament només comprendrà, sempre que s'acrediti fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, "5.º Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hagués d'haver executat el contractista durant el període de suspensió, conforme al que es preveu en el programa de treball o en el propi contracte", entre altres conceptes.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

17
dilluns
maig 17, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica