Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Descripció:

Reial decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.


Objecte:

Aquest Real decret llei té per objecte publicar una serie de mesures urgents en matèria de protecció social, de foment del treball indefinit i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.


Data d'entrada en vigor:

El present reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», amb les particularitats assenyalades en els apartats següents.

1. Les modificacions relatives al subsidi per a majors de 52 anys establertes en l'article1 d'aquest reial decret llei s'aplicaran als drets al subsidi que neixin o es reprenguin a partir de la seva entrada en vigor, així com als quals en aquesta data s'estiguin percebent pels seus beneficiaris. En particular, el que es disposa en l'article 280.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, segons la redacció donada per l'apartat sis de l'article1 d'aquest reial decret llei, s'aplicarà des del dia primer del mes següent a la seva entrada en vigor, als beneficiaris que en aquesta data estiguin percebent el subsidi per desocupació i als quals, a partir d'aquesta, l'obtinguin o ho reprenguin.

2. El que es disposa en els articles 2, 4, 7 i 8 d'aquest reial decret llei entrarà en vigor el primer dia del mes següent a la seva publicació enel «Boletín Oficial del Estado».

3. El registre de jornada establert en l'apartat 9 de l'article 34 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, segons la redacció donada al mateix per l'article 10 d'aquest reial decret llei, serà aplicable als dos mesos de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».


Publicació oficial:

BOE núm. 61, de 12 de març de 2019.


Observacions:

1. Queda derogada la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

2. Es deroga la disposició transitòria única del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia.

3. Així mateix, queden derogades quantes normes s'oposin a el que es preveu en aquest Reial decret llei.

En data 10 d'abril de 2019, es publica al BOE l'acord de convalidació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

24
divendres
maig 24, 2019
Esdeveniments d'avui
01-05-19 02:00:00 CEST - 03-06-19 01:59:59 CEST
30-04-19 02:00:00 CEST - 29-05-19 01:59:59 CEST
21-03-19 01:00:00 CET - 01-11-19 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica