Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ del 29 de gener de 2020, de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que regula la tramesa d’informació relativa a l’exercici del control intern de les entitats locals

Objecte:

Aquest annex té per objecte regular la forma, l'abast i el procediment que s'ha de seguir per enviar la documentació i informació a què es refereix l'obligació establerta en l'article 218.3 del TRLRHL, i en els articles 12.5 i 15.7 del Reial decret 424/2017, del 28 d'abril. Així mateix, aquest annex regula l'enviament d'informació general sobre l'estructura de l'òrgan d'intervenció, de l'activitat que desenvolupa i dels resultats obtinguts.

Les regles de tramesa que es detallen en aquest annex són d'aplicació als òrgans interventors de les entitats locals definides en els articles 1 i 2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), tant respecte de la informació de la mateixa entitat local com de la corresponent a les entitats integrants del sector públic local definit en l'article 2.2 del Reial decret 424/2017 i qualsevol altra entitat del sector públic local adscrita o dependent d'un ens local.


Data d'entrada en vigor:

 Aquest Acord entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació en el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 


Publicació oficial:

DOGC núm. 5083, de 30 de gener de 2020.



Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

15
dissabte
maig 15, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica