Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ EXI/596/2017, de 8 de març, per la qual es fa públic un Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

Descripció:

Resolució de 14 de març de 2017, de la Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret-llei de la Generalitat de Catalunya 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.


Objecte:

De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel Grup de Treball constituït per a l'estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials manifestades en relació amb el Decret llei de la Generalitat de Catalunya 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, ambdues parts, Generalitat-Estat, les consideren solucionades atenent als compromisos i criteris interpretatius següents:

a) Ambdues parts entenen que, tal com va quedar exposat en el Preàmbul del Decret Llei 3/2016, "L'article 189.3 de l'Estatut d' Autonomia de Catalunya disposa que, en cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees". Tot això, sense perjudici de la competència de l'Estat per adoptar la legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives, en els termes que va establir la STC 31/2010 (FJ.123).

b) En la actualitat es troben en tramitació a les Corts Generals i en el Parlament de Catalunya sengles projectes de Llei que incideixen en la contractació en el sector públic a l'efecte d'incorporar a l'Ordenament Jurídic la normativa comunitària pendent de transposició. En aquest context, ambdues parts entenen que, a fi de garantir l'adequada articulació entre les competències de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya aplicar la normativa bàsica estatal que s'adopti i promoure l'adaptació de la legislació de desenvolupament autonòmic d'aquesta normativa bàsica estatal. L'hi correspon així mateix el desenvolupament de la legislació bàsica de contractes públics.

c) La Disposició Addicional Quarta remet, quant a l'ús de la fórmula dels concerts, a la Disposició Addicional Tercera del mateix Decret llei 3/2016, havent d'interpretar-se en el sentit que el seu àmbit objectiu no pot excedir del concert social com a instrument de gestió de polítiques de promoció social de naturalesa assistencial, relatives exclusivament als serveis d'interès econòmic general, a què se circumscriu la Disposició Addicional Tercera, i als quals es refereixen els Considerants 6 de la Directiva 2014/23/UE i 7 de la Directiva 2014/24/UE, i sense perjudici d'allò disposat en els apartats anteriors.

d) Ambdues parts es comprometen a col·laborar perquè aquests criteris i compromisos acordats tinguin reflex en els textos legislatius en tràmit parlamentari.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica