Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Objecte:

1. Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya:

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

S'inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics que s'esmenten a l'apartat 2.

- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.

- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

2. Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

3. Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC 8254, de 25 d'octubre de 2020.


Observacions:

Com a conseqüència de l'elevat número de consultes que s'han rebut en relació a la Resolució SLT/2620/2020 de 25 d'octubre per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,  el Comitè Tècnic del PROCICAT del 28 d'octubre ha fet un seguit d'aclariments fets en respecte al punt 2 d'aquest resolució que estableix.

Aclariments:

  • Àmbit d'Educació: queden fora d'aquesta consideració de serveis aquells centres considerats centres educatius segons la normativa d'Educació (per exemple: centres de formació professional, instituts, escoles municipals de música i d'arts, escoles oficials d'idiomes, escoles d'adults). Així els centres docents anteriorment citats poden continuar amb el seu horari habitual, la resta cal que finalitzin a les 21 hores.
  • Àmbit de Cultura: només poden finalitzar a les 22 hores les activitats autoritzades per la Resolució SLT/2568/ 2020: "Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT". Les activitats culturals que no estiguin entre aquestes autoritzades que s'esmenten han de finalitzar a les 21 hores.
  • Àmbit de restauració: la Resolució SLT 2568/2020 estableix: "Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió:

 - els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici    que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia,

- els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social,

- altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

Cal recordar, que aquestes excepcions previstes són només per a ús dels participants i/o treballadors d'aquestes activitats.

D'altra banda, la resolució SLT/2546/2020, estableix que les activitats de restauració poden prestar serveis d'entrega a domicili fins a les 22h i recollida a l'establiment amb cita prèvia fins les 21h.

  • Àmbit transport: Desplaçaments per agafar un avió: donada la limitació d'horaris d'aquest tipus de transport es considera una situació de necessitat justificada.

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica