Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Objecte:

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Així mateix, es limita l'entrada i la sortida de persones de Catalunya i de l'àmbit territorial municipal i s'amplien les mesures restrictives en relació amb diverses activitats.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

MOBILITAT

Entrada en vigor de les noves mesures: 31 octubre

Vigència: 15 dies


Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:


- Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
- Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
- Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
- Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
- Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
- Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
- Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
- Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
- Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
- A causa de força major o situació de necessitat.
- Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.

Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:


- Visita als cementiris el 31 d'octubre i l'1 de novembre dins la mateixa comarca 
- Activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs
- Permís penitenciari

Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d'empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

 

ACTIVITAT COMERCIAL

• No es permet l'obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria per motius higiènics.
• Comerç minorista d'alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d'alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
• Comerç minorista no d'alimentació ni essencial, obertura condicionada a:


- que tinguin menys de 800 m2 i limitin l'aforament al 30% de la llicència
- si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d'aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).

• Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d'alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
• Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s'evitin aglomeracions a l'interior, i amb repartiment.
• Els mercats no sedentaris poden mantenir l'activitat condicionada a una reducció del 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte.
• Se suspenen les fires comercials
• Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili.
• Els horaris de tancament del comerç: màxim a les 21 h, inclòs el menjar per emportar, excepte menjar a domicili, que és fins les 23 h.

ACTIVITATS CULTURALS, D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES

• Activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, se suspenen, tant en recintes tancats com a l'aire lliure als espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.
• Arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals romanen oberts limitant l'aforament al 33% de l'autoritzat. En cap cas es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic en aquests espais. 
• Biblioteques: l'accés es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.
• Convencions, congressos, festes majors queden suspeses.
• Parcs i fires d'atracció: se suspèn l'obertura al públic, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. 
• Establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats: se'n prohibeix l'obertura.
• Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
• Als equipaments com centres cívics i altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars) se suspenen les activitats presencials, llevat que es facin per mitjans telemàtics. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
• Salons de jocs, casinos i sales de bingo se suspèn l'obertura d'activitats.

ACTIVITAT ESPORTIVA

• Tancament de totes les instal·lacions i els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
• Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

ACTIVITATS D'HOSTELERIA I RESTAURACIÓ

• Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. Els horaris de lliurament a domicili permès: de les 6.00 a les 23.00 hores.
• Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants d'hotels i altres allotjaments turístics per a l'ús dels clients; els serveis de restauració de centres sanitaris, sociosanitaris i socials, i els menjadors escolars, de centres de treball, de formació i de caràcter social.
• A les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment, 

 

ACTIVITATS LABORALS I PROFESSIONALS

• Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
• Implementar el treball a distància o teletreball llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
• Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
• Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
• S'han d'adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.

 

ACTIVITAT EDUCATIVA

• Es mantenen les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar 
• Es manté l'activitat presencial als centres docents, d'ensenyament de règim especial reglats, d'educació d'adults i escoles oficials d'idiomes. 
• Batxillerat i cicles formatius: reducció de l'assistència presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.
• En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
• Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l'horari lectiu habitual. Excepte les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d'alumnes o les seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues que estiguin previstes a les programacions anuals respectives, i quan es facin al centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8259, de 30 d'octubre de 2020.


Observacions:

Més informació a Interior Gencat i Salut Gencat


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica