Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ TES/1710/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 463216

Objecte:

Obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2019, en règim de concurrència competitiva, destinada als ens locals de Catalunya i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1249/2019/, de 8 de maig de 2019.

L'import total màxim estimatiu és d'un milió d'euros (1.000.000,00€). Aquest pressupost es distribuirà en dues línies d'actuació:
- Una adreçada als ens locals de Catalunya.
- L''altra adreçada a entitats jurídiques públiques i privades de Catalunya, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva de la FORM del seu àmbit com per a l'establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la FORM.

Línia 1. Projectes destinats a ens locals de Catalunya, dins del servei públic de recollida selectiva i de l'autocompostatge, adreçats tant a la població com als productors de residus assimilables a municipals del seu àmbit. El 75% del pressupost.

A) Projectes de nova implantació o ampliació de l'àmbit de la recollida selectiva de biorresidus. El 30% del pressupost.
B) Projectes de millores del servei públic de recollida selectiva de biorresidus. El 25% del pressupost.
C) Projectes d'altres residus sense normativa de responsabilitat ampliada del productor (RAP). El 25% del
pressupost.
D) Diagnosi i pla d'actuació. El 10% del pressupost.
E) Projectes singulars d'interés general. El 10% del pressupost.

Línia 2. Projectes realitzats pels comerços i serveis consistents a impulsar millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, tant per a l'adaptació als sistemes de recollida adscrits al servei públic com per a sistemes de recollida en l'àmbit privat. El 25% del pressupost.


Beneficiaris:

- Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge en l'àmbit de les seves competències, i que són titulars del servei de recollida en l'àmbi territorial.

No poden concórrer en la convocatòria de forma simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de forma individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal.

Per realitzar les actuacions objecte de la subvenció les persones beneficiàries poden actuar en virtut d'una competència de gestió de residus pròpia o bé mitjançant delegació del municipi.

- Els productors de residus assimilables a municipals (a partir d'ara "comerços i serveis"), és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva dels residus municipals.

Una empresa o entitat no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte individualment i alhora a través d'un altre tipus d'entitat.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de dos mesos des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 7905, de 27 de juny de 2019.


Òrgan gestor:

Agència de Residus de Catalunya. Departament de Terriotori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

06
diumenge
desembre 06, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica