Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ TSF/946/2021, de 3 d'abril, per la qual es fa públic un conveni de cooperació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement i la companyia subministradora Endesa sobre concertació de mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb subministraments de gas, electricitat i l'eficiència energètica

Objecte:

Els ens locals, en l'exercici de les seves competències en matèria de serveis socials, desenvolupen un paper fonamental en l'atenció de persones i unitats familiars en situació de pobresa energètica. L'entrada en vigor de la Llei 24/2015, en la mesura que garanteix l'accés als subministraments bàsics (aigua, llum i gas) complementa i dota de suport jurídic l'acció dels serveis socials locals, si bé els ha imposat noves càrregues de treball a les quals han hagut de donar resposta, tenint en compte que els ajuntaments són l'Administració a la qual s'adrecen els ciutadans en primer terme, i són també els que tenen un coneixement més directe de les necessitats existents.

La finalitat del Conveni és garantir el subministrament de serveis bàsics, gas i electricitat, a les persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica i risc d'exclusió residencial. En aquesta línia l'empresa Endesa es compromet a dur a terme actuacions i mesures, per afrontar l'emergència en aquest àmbit, tenint en compte la normativa europea, estatal i l'aprovada per la Generalitat de Catalunya.

Compromisos de les empreses subministradores (entre d'altres)

- Adreçar-se als ens locals titulars dels serveis socials bàsics on resideix l'afectat per sol·licitar un informe que acrediti si la persona es troba o no en una situació de risc d'exclusió residencial, abans de fer qualsevol tall del subministrament.

- Facilitar el llistat el dia 15 de cada mes de persones físiques amb impagament i consegüent avís de tall de subministrament als ens locals titulars dels serveis socials bàsics per analitzar la situació de vulnerabilitat i emetre, si s'escau, l'informe corresponent. Els llistats no han de reflectir el deute de persones jurídiques o comunitats de propietaris i han de contenir com a mínim els camps següents: empresa comercialitzadora; número de contracte o el Codi unificat del punt de subministrament (CUPS); DNI o NIE, nom i cognoms de la persona física titular del subministrament; adreça completa del subministrament, que especifiqui el municipi i la comarca; data de comunicació de l'avís d'impagament i la data prevista de suspensió del servei.

- Això no obstant, per facilitar l'adopció i execució de polítiques de prevenció per part de les administracions locals titulars dels serveis socials bàsics, aquestes podran requerir a Endesa per tal que els llistats que facilitin incorporin totes les persones físiques amb factures impagades. Així mateix, les administracions i la companyia podran pactar un període diferent, al mensual, per facilitar els llistats.

Compromisos que assumeix la Generalitat de Catalunya:

La Generalitat de Catalunya es compromet a donar tot el suport, assessorament i la col·laboració necessaris a Endesa i als ens locals, per assolir el compliment de la legislació vigent en matèria de consum i, especialment, pel que fa al compliment de la normativa de pobresa energètica.

La Generalitat de Catalunya es compromet a desenvolupar el Fons d'Atenció Solidària finançat, com a mínim en un 50% per Endesa, i com a màxim per un 50% per les administracions públiques, tal com s'estableix en l'apartat 2.2. amb la finalitat de dotar i efectuar les transferències de recursos econòmics finalistes per a la provisió d'ajuts a les llars i famílies vulnerables en concepte de pobresa energètica. Les administracions públiques es corresponsabilitzaran juntament amb les companyies per afrontar les obligacions de donar cobertura en forma d'ajuts, atenció i suport a les persones i llars acreditades com a vulnerables a fi i efecte de no generar deute.

Les aportacions de les administracions públiques al Fons d'Atenció Solidària seran per part del Govern de la Generalitat i per part de les administracions locals. La Generalitat establirà els acords corresponents per tal que les administracions locals participin de forma equitativa i proporcional en la dotació del Fons d'Atenció Solidària, sens perjudici dels acords que puguin establir les administracions locals entre elles per concretar la seva corresponsabilització en el finançament del Fons.

La Generalitat de Catalunya coordinarà amb el conjunt d'administracions locals i supralocals la sistematització de totes les dades que es puguin derivar de l'aplicació i desplegament de la Llei 24/2015 i publicar-ne el resultat amb caràcter anual. Com a mínim, hi hauran de constar el nombre d'informes d'exclusió residencial tramitats per les diferents administracions desagregats per municipi i comarca, nombre de persones acollides al silenci positiu, la despesa total dels diferents serveis d'assessorament energètic i les dades que faciliti la companyia Endesa anualment recollides.

La Generalitat de Catalunya desenvoluparà campanyes comunicatives, amb difusió als mitjans escrits i audiovisuals, a les quals es podran adherir les administracions locals, per tal de difondre el contingut de la Llei 24/2015 i d'apoderar la ciutadania en el coneixement dels seus drets, tant pel que fa a pobresa energètica com a habitatge.

La Generalitat impulsarà un pla específic, amb la participació de tots els agents implicats, i especialment les administracions locals i el tercer sector social, per a la millora del coneixement del fenomen i la prevenció de les situacions de la pobresa energètica, així com per establir programes i accions d'intervenció social, de consum i d'habitatge per millorar la situació de les llars afectades i evitar la cronificació de les situacions de pobresa energètica.


Data d'entrada en vigor:

El Conveni és vigent fins al 31 de desembre de 2021 i es prorrogarà automàticament per terminis d'anys naturals fins a un màxim de 4 anys addicionals, llevat que qualsevol de les parts manifesti per escrit la seva voluntat de no prorrogar la seva vigència amb una antelació d'almenys un mes al venciment indicat o al de qualsevol de les seves pròrrogues, o es doni alguna de les circumstàncies d'extinció previstes a la clàusula sisena d'aquest Conveni.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8381, de 7 d'abril de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica