Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

Descripció:

Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les Entitats Locals.


Objecte:

Aquesta Instrucció té per objecte regular la forma, abast i procediment que ha de seguir-se per a donar compliment al deure de remissió d'informació al Tribunal de Comptes per part dels òrgans d'intervenció de les entitats locals establert en l'article 218.3 del TRLRHL, i en els articles 5.2, 12.5, 15.7 i disposició addicional cinquena del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril.

Així mateix, la present Instrucció regula la remissió d'informació general sobre l'estructura de l'òrgan d'intervenció, de l'activitat  que  desenvolupa  i  dels  resultats obtinguts. Aquesta informació es proporcionarà en compliment del deure de col·laboració previst en l'article 7 de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal  de Comptes,    i  en  l'article    30  de la     Llei  7/1988,  de  5   d'abril    de Funcionament del Tribunal de Comptes.

Queden sotmesos al compliment de l'obligació que regula aquesta Instrucció  els òrgans d'intervenció de les entitats locals definides en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, tant respecte de la informació de la pròpia entitat local, com de la corresponent a les entitats integrants del sector públic local definit en l'article 2.2 del Reial decret 424/2017.


Data d'entrada en vigor:

La  present  Instrucció  entrarà  en  vigor  l'endemà      de la  seva  publicació  en  el «Boletín Oficial del Estado».


Publicació oficial:

BOE núm. 15, de 17 de gener de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica