Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales

Descripció:

Resolució de 18 de maig de 2021, aprovada per la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, en relació amb l'Informe de fiscalització de l'acompliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals.


Objecte:

La Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, en la seva sessió del dia 18 de maig de 2021, a la vista de l'Informe remès per aquest alt Tribunal  sobre l'Informe de fiscalització del compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en les entitats locals, acorda:


1. Assumir el contingut del citat Informe, així com les seves conclusions i recomanacions

2. Instar a les entitats locals a:


– Ampliar la informació objecte de publicitat activa en relació amb aspectes específics del règim d'organització i funcionament del sector públic local no prevists  expressament en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com ara els relatius a les relacions de llocs de treball o a conceptes no retributius abonats als membres dels òrgans de govern de les entitats locals; així com regular la figura de l'alt càrrec o assimilat, per a poder aplicar efectivament el règim sancionador previst en la llei.
– Adaptar les disposicions i procediments específics relatius a l'exigència de responsabilitats per eventuals infraccions en matèria de bon govern, així com regular, en les entitats locals, la figura de l'alt càrrec o assimilat, per a poder aplicar efectivament el règim sancionador previst en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
– Implantar portals de transparència en totes les entitats integrants del sector públic local, en els quals figuri publicada, de manera clara, estructurada i actualitzada, la informació exigida per la normativa estatal i autonòmica en matèria de transparència, així com la resta d'informació que es consideri necessària per a donar compliment als principis de transparència, amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació

– Destinar els mitjans personals i materials necessaris per a dur a terme aquesta actuació de Transparència i Bon Govern.
– Dur a terme activitats de difusió i coneixement del Portal de Transparència.


3. Instar les Diputacions Provincials a:


– Incrementar les actuacions dirigides a la prestació d'assistència als municipis de menor població, perquè puguin disposar de pàgines web, portals de transparència i seus electròniques.


4. Instar els titulars dels òrgans d'intervenció local a:


– Insistir en l'apreciació dels fets advertits en l'exercici de la seva funció de control intern de l'activitat economico-financera que siguin susceptibles de constituir infraccions de bon govern tipificades en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la seva comunicació a l'òrgan competent, així com el seu eventual trasllat al Tribunal de Comptes per si procedís la incoació d'un procediment de responsabilitat comptable.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE nú. 231, de 27 de setembre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dissabte
octubre 23, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica