Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local

Descripció:

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, pel qual s'aprova la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local.


Objecte:

El Tribunal de Comptes concreta la informació i documentació relativa als convenis celebrats per les entitats del Sector Públic Local que li han de ser remeses, així com el procediment i mitjà per dur-ho a terme. D'aquesta manera, es normalitza el compliment de les obligacions que en aquest àmbit recauen sobre aquestes entitats i es facilita l'exercici de la fiscalització en la matèria, ja que, en disposar-se d'informació sobre el conjunt dels convenis celebrats en cada exercici pels òrgans, organismes o entitats d'aquelles, resulta possible procedir a una adequada planificació i execució del control en aquesta àrea de la gestió.
L'obligació de remissió de documentació sobre convenis al Tribunal de Comptes per part dels òrgans, organismes i entitats del Sector Públic Local es configura de la següent manera:

  1. Les entitats del Sector Públic Local que conforme l'article 53.1 de la LRJSP hagin de remetre al Tribunal de Comptes els convenis els compromisos econòmics dels quals assumits superin els 600.000 euros, hauran d'enviar la informació i documentació que s'indica a l'Apartat III.1 d'aquesta Instrucció, en el termini en establert.
  2. Hauran de comunicar-se les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, l'alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits, i l'extinció dels convenis referits en el punt anterior, d'acord amb el que es disposa a l'Apartat III.1 d'aquesta Instrucció.
  3. Les entitats del Sector Públic Local hauran de remetre relacions certificades comprensives dels convenis formalitzats en l'exercici precedent, qualsevol que fos el seu import, de conformitat amb l'establert a l'Apartat III.2 d'aquesta Instrucció, o, en cas de no haver-se celebrat cap, una certificació negativa.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 295, de 7 de desembre de 2016.


Observacions:

A Catalunya, s'ha de vehicular la remissió 'informació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya relativa als contractes, establerta en l'article 29 del TRLCSP, mitjançant l'enviament al Registre públic de contractes de les dades que configuren l'extracte de l'expedient, establertes en aquesta Resolució, d'acord amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre ECO/294/2015, del 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, del 15 de març, que regula el funcionament i aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
dissabte
desembre 05, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica