Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos

Descripció:

Resolució de 28 de febrer de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al  servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.


Objecte:

L'objecte d'aquesta norma és donar instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal  al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.
 
Aquesta Resolució substitueix la de 28  de  desembre  de  2012 de la Secretaria  d'Estat  d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball  del  personal  al  servei    de l'Administració General  de l'Estat   i  els seus organismes públics («BOE» de 29 de desembre).


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Resolució resultarà d'aplicació a partir del dia 1 de març de 2019.

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, queda sense efecte la Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, així com aquelles resolucions que amb posterioritat van modificar la mateixa així com aquelles altres normes d'igual o inferior rang que contradiguin l'establert en aquesta Resolució.

Els  calendaris  laborals  aprovats  amb  anterioritat  continuaran  sent aplicable   quan no s'oposi a l'establert en aquesta Resolució.


Publicació oficial:

BOE núm. 52, de 1 de març de 2019.


Observacions:

Les instruccions contingudes en aquesta Resolució són aplicable a tots els empleats i empleades públics al servei de:
- L'Administració General de l'Estat.
- Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
- Els organismes públics, agències i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat, que es regeixin per la normativa general de Funció Pública.

Les normes contingudes en la present Resolució no s'aplicaran al personal militar de les Forces Armades, ni al personal de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat; ni al personal de les entitats citades en l'apartat anterior destinat en institucions  i  establiments  penitenciaris  o  en  institucions  i  establiments sanitaris;  ni  al  personal  que  presti  serveis  en  centres  docents  o  de  suport  a la  docència.

Per a aquests col·lectius, així com per a aquells altres en els quals la naturalesa singular del seu treball  ho  requereixi,  s'aplicaran les  regulacions  específiques  que  procedeixin, determinades conforme als mecanismes i àmbits de negociació derivats del text refós  de  la Llei  de l'Estatut    Bàsic  de l'Empleat  Públic,  aprovat  per  Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i que seran preceptivament comunicades a la Secretaria d'Estat de Funció Pública.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica