Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporacions locales al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y hacienda

Descripció: Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Objecte: L'article 98 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 estableix la fórmula per al càlcul de l'esforç fiscal dels municipis, necessari per procedir a la liquidació definitiva de la seva participació en els tributs de l'Estat corresponent a 2010. La data límit per  a la presentació de la informació a les Delegacions Provincials d'Economia i Hisenda és el dia 30 de juny de 2010. Aquesta presentació es podrà realitzar en paper o a mitjançant transmissió telemètica amb la signatura electrònica de l'interventor o del titular de l'òrgan de la Corporació local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. Per a efectuar la tramesa telemàtica s'ha posat en marxa una aplicació informàtica a la qual es pot accedir des de l'Oficina Virtual d'Entitats Locals del portal del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Aquesta resolució disposa que s'ha de presentar la següent documentació:

A) Informació bàsica: els ajuntaments hauran d'aportar certificació de les següents dades corresponent a l'exercici 2008:

  • Recuadacions líquides dels següents tributs: Impost sobre béns immobles tant de naturalesa rústica com urbana, Impost sobre activitats econòmiques i Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Base imposable sobre béns immobles de naturalesa urbana.
  • Tipus de gravamens aplicats a impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica.
  • Quota tributària total que s'exigeix en el municipi per a l'impost sobre activitats econòmiques.

B) Informació complementària: en el supòsit que la gestió recaudatòria la realitzi un altre ens territorial a la demarcació del qual pertanyin els ajuntaments, amb el qual s'hagués formalitzat el corresponent conveni o en el qual s'hagués delegat aquesta facultat, s'haurà de remetre, a més, certificat de la recaptació obtinguda per aquell ens.

Publicació oficial: BOE núm. 64, de 15 de març de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

15
dimarts
octubre 15, 2019
Esdeveniments d'avui
14-10-19 02:00:00 CEST - 23-10-19 01:59:59 CEST
14-10-19 02:00:00 CEST - 14-11-19 00:59:59 CET
11-10-19 00:00:00 CEST - 31-10-19 23:59:00 CET
21-03-19 01:00:00 CET - 01-11-19 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica