Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ GAP/2478/2010, de 8 de juliol, sobre la selecció d'operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2010, eix 1

Descripció: RESOLUCIÓ GAP/2478/2010, de 8 de juliol, sobre la selecció d'operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2010, eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial).

Objecte:

1. Incorporar les operacions indicades a l'annex 1 d'aquesta Resolució a la llista d'operacions seleccionades, a les quals s'assigna cofinançament, en el marc de l'eix 1, per a la demarcació de Tarragona, del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, amb indicació de l'ens responsable, del títol de l'operació, de la categoria, de la despesa subvencionable i del percentatge de cofinançament FEDER.

2. Incorporar les operacions indicades a l'annex 2 d'aquesta Resolució a la llista d'operacions subvencionables, sense determinació de despesa subvencionable ni cofinançament FEDER.

3. Declarar les operacions indicades a l'annex 3 d'aquesta Resolució com a sol·licituds desestimades.

4. D'acord amb l'article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, l'acceptació de l'ajut pel beneficiari comporta la conformitat de publicar el nom de l'ens beneficiari, el títol de l'operació i la quantitat de fons públic assignada a la llista de beneficiaris, prevista a l'article 7.2 d) d'aquest Reglament.

5. Els beneficiaris resten sotmesos a totes les obligacions establertes per les bases reguladores, per la normativa en matèria de subvencions i per la normativa comunitària.

6. Notificar aquesta Resolució als ens locals interessats i indicar-los que, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

   Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment previ davant el director general d'Administració Local en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb allò establert a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa..

Publicació oficial: DOGC núm. 5677, de 23 de juliol de 2010.

Òrgan gestor: Departament de Governació i Administracions Públiques.

 

 
(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució )

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

24
dissabte
octubre 24, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica