Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ TES/1146/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

Descripció:

RESOLUCIÓ TES/1146/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.


Objecte:

- Són objecte de subvenció les despeses d'adquisició dels elements de quantificació de sobreeiximent en els sistemes públics de sanejament en baixa que compleixin les condicions tècniques que preveu l'annex 1 d'aquestes bases.
- La inversió elegible màxima és de 2.000 euros per element de mesura (sense incloure-hi l'IVA) sempre que garanteixin, com a mínim, el compliment de les prescripcions tècniques que preveu l'annex I d'aquestes bases.
- Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades durant els exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, abans del 31 de desembre de cada anualitat.
- No són objecte de subvenció:
a) Les altres despeses associades a la instal·lació dels elements de quantificació que poguessin esdevenir-se
(obra civil, programació dels equips, muntatge i col·locació d'aparells, prestacions tècniques superiors dels
equips de quantificació, línia telefònica, etc.).
b) Les despeses derivades de la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximents en sistemes públics
de sa
c) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.


Beneficiaris:

- Poden sol·licitar la subvenció els ens locals de Catalunya que hagin instal·lat elements de quantificació de sobreeiximent en els sistemes públics de sanejament en baixa del seu àmbit competencial.
- Els sol·licitants han de complir, en tot cas, els requisits següents:
a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
c) Complir la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableixi en la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC 7378, de 26 de maig de 2017.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica