Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares):

Descripció:

Ordre TEC/752/2019, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajudes a projectes singulars en matèria de mobilitat sostenible (Programa MOVES Projectes Singulars).


Objecte:

La  present  Ordre  té  per  objecte  establir  les  bases  reguladores  per a la selecció  i  concessió,  en  règim  de  concurrència  competitiva, de les ajudes corresponents a projectes singulars de gestió integrada de la mobilitat en àmbit urbà i metropolità i projectes relatius a desenvolupaments experimentals i innovadors, relacionats amb la utilització del vehicle elèctric, fomentant amb això la sostenibilitat, l'estalvi  energètic  i  la  diversificació  de les  fonts  energètiques  en  el  sector  del  transport, amb la consegüent reducció de la dependència energètica del petroli i la disminució de les emissions de CO2.

Les  ajudes d'aquestes  bases seran lliuraments dineraris  sense contraprestació, d'un percentatge dels costos subvencionables.

L'àmbit d'aplicació d'aquestes bases es circumscriu a projectes  singulars desenvolupats en qualsevol part del territori espanyol, i les ajudes estaran condicionades a la implantació a Espanya dels desenvolupaments o projectes que es realitzin, així com al compliment dels restants requisits regulats a les presents bases.


Beneficiaris:

1. S'entendrà per beneficiari a la persona jurídica que realitzi la inversió o despesa.

2. Per als Projectes singulars en entorns urbans, podran ser beneficiaris:

a) Diputacions,  ja  siguin  provincials  o  forals,  amb  les  províncies  o  territoris històrics com a bases territorials.
b) Cabildos  insulars  (Canàries)  o  Consells  insulars  (Balears),  amb  l'illa    com a base territorial.
c) Comarques  o  altres  entitats  que  agrupin  diversos  municipis,  instituïdes  per les  Comunitats Autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i els corresponents Estatuts d'Autonomia
d) Ajuntaments,  amb  el  municipi  com a  base  territorial,  Àrees  Metropolitanes  i  Mancomunitats de municipis.
i) L'Administració    Autonòmica  i  el  sector  públic  institucional,  integrat  per  qualssevol  organismes  públics  i  entitats  de  dret  públic  vinculats  a  dependents  de les    Administracions  Públiques,  les  entitats  de  dret  privat  vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques.
f) Consorcis o agrupacions públic-privades amb competència en mobilitat urbana, en aquest cas      l'ajuda    es concedirà    a l'entitat      jurídica  que  gestioni  l'agrupació    o  consorci.
g) Entitats de naturalesa pública o privada, que siguin operadores i/o gestores de transport urbà i metropolità.

3. Podran ser beneficiaris dels Projectes singulars d'innovació:

a)  L'Administració    Autonòmica  i  el  sector  públic  institucional,  integrat  per  qualssevol  organismes  públics  i  entitats  de  dret  públic  vinculats  a  dependents  de les    Administracions  Públiques,  les  entitats  de  dret  privat  vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.
b) Universitats i centres privats d'investigació i desenvolupament sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat i activitat demostrades en projectes o actuacions de desenvolupament tecnològic.
c) Tot tipus d'empresa (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).
d) Consorcis i agrupacions empresarials, en aquest cas l'ajuda es concedirà a l'entitat jurídica que gestioni l'agrupació o consorci.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableixi a la corresponent convocatòria.


Data publicació:

BOE núm. 165, de 11 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Ministerio de la Transición Ecológica.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

28
dissabte
novembre 28, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica