Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Modificació de les bases reguladores del PAM 2013-2016

Objecte:

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació de la base onzena del Pla d'Acció Municipal 2013-2016.

 

De conformitat amb l'article 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l'expedient s'ha sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

 

Durant aquest període i segons consta a l'expedient, no s'han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l'esmentat acord, que d'aquesta manera ha esdevingut definitiu, per la qual cosa és procedent la publicació, annexa a aquest anunci, del text íntegre d'aquesta base.

 

Si es vol impugnar aquesta base, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació íntegra.
 

La modificació de la base onzena del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, entrarà en vigor un cop hagi estat publicat i hagi transcorregut el termini de quinze dies establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.

 

El  formulari de sol·licitud de canvi de destinació i el text refòs de les bases específiques del PAM 2013-2016, estan publicats a la Seu electrònica de la Diptuació de Tarragona.

 

 

Servei d'Assitència Municipal

Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Telf: 977 29 66 74 / 977 29 66 56

Email: sam.cel@dipta.catSi ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

22
dimarts
setembre 22, 2020
Esdeveniments d'avui
22-09-20 02:00:00 CEST - 27-09-20 01:59:59 CEST
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica