Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Objecte:

La finalitat principal d'aquesta subvenció és el foment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Queden excloses les fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor (en endavant normativa RAP) i les actuacions en deixalleries.

De forma especifica, es finançaran les actuacions següents sobre els residus municipals i assimilables:

- Recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal)
- Projectes l'autocompostatge
- Recollida selectiva de residus tèxtils i del calçat
- Recollida selectiva d'olis vegetals usats
- Recollida selectiva d'altres residus sense normativa RAP.


Beneficiaris:

- Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge en l'àmbit de les seves competències, i que són titulars del servei de recollida en l'àmbi territorial.

No poden concórrer en la convocatòria de forma simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de forma individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal.

Per realitzar les actuacions objecte de la subvenció les persones beneficiàries poden actuar en virtut d'una competència de gestió de residus pròpia o bé mitjançant delegació del municipi.

- Els productors de residus assimilables a municipals (a partir d'ara "comerços i serveis"), és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva dels residus municipals.

Una empresa o entitat no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte individualment i alhora a través d'un altre tipus d'entitat.


Termini presentació de sol·licituds:

El període elegible d'execució del projecte serà des de l'1 de gener de 2019 i fins a 24 mesos després des de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.

L'òrgan concedent podrà ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària, si aquest/a acredita, en els termes i les condicions que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat d'executar el projecte dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable.

Les sol·licituds de modificació del projecte i les sol·licituds d'ampliació de termini s'hauran de presentar fins a tres mesos abans de la finalització del termini d'execució. Aquesta ampliació de termini no pot excedir la meitat del termini inicial, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.


Data publicació:

DOGC núm. 7873, de 13 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
novembre 01, 2020
Esdeveniments d'avui
09-10-20 02:00:00 CEST - 10-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 14-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica