Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distanciamediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor

Descripció:

Extracte de la Resolució de 4 de juny de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen ajudes  a  entitats  locals  territorials  i  entitats  públiques depenents  de les    entitats  locals  territorials  per al  manteniment d'aules de formació oberta, flexible i a distanciamediante tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor.

Aquesta odre publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).


Objecte:

L'objectiu i disseny està orientat a millorar la qualificació professional de les persones adultes, ampliar la seva cultura i promoure el desenvolupament de les seves capacitats i competències, utilitzant entorns de formació recolzats en les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Aquestes ajudes estan especialment dirigides a aquelles iniciatives que promoguin les polítiques d'igualtat, no discriminació iaccessibilitat universal en l'àmbit de la formació de persones adultes.

Així mateix, es tindran igualment en consideració les iniciatives que adoptin les aules per impulsar la formació de persones especialment vulnerables i aquells projectes destinats a la població del mitjà rural, especialment en aquelles zones o territoris on més negativament influeix la despoblació i l'envelliment de la població, on les comunicacions presenten més problemes i l'accés és més difícil i on es presten i reben amb més dificultat els diferents serveis (educació, salut, etcètera).


Beneficiaris:

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats locals a les quals es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques depenents de les entitats locals territorials. Totes elles hauran de tenir operativa un Aula Mentor. La selecció serà efectuada en règim de concurrència competitiva.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals explicats a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la present Resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Data publicació:

BOE núm. 138, de 10 de juny de 2019.


Òrgan gestor:

Ministeri d'Educació i Formació Professional.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

28
dissabte
novembre 28, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica