Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).

Descripció:

Reial decret 1234/2018, de 5 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprendimiento col·lectiu, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (ajudes EMP-POEJ).


Objecte:

L'objecte d'aquest reial decret és establir les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprendimiento col·lectiu, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu, per al període 2014-2020 (ajudes EMP-POEJ).


Beneficiaris:

1. A l'efecte de aquestes bases reguladores podran ser entitats beneficiàries, sempre que en el seu àmbit territorial es donin les condicions definides en l'article 2, les següents:

a) Les Diputacions Provincials i Forals, els Cabildos i Consells Insulars, i les Comunitats Autònomes uniprovinciales, en l'exercici de les competències que corresponen a les Diputacions Provincials.
b) Els Ajuntaments de municipis amb població compresa entre els 5.001 i els 10.000 habitants.
c) Els Consells Comarcals o altres entitats locals que agrupin a diversos municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes.
d) Les Mancomunitats de municipis, sempre que la majoria dels seus municipis associats estiguin inclosos entre els definits en l'article 2 del present reial decret, agrupi a una població d'almenys 5.001 habitants i tingui contemplat entre les seves finalitats el desenvolupament econòmic, el foment de l'ocupació o altres anàlegs que la legitimin per executar les operacions.
e) Els Organismes Autònoms vinculats o dependents de qualsevol de les entitats locals territorials citades.

2. Els Ajuntaments de municipis amb població igual o inferior a 5.000 habitants articularan les seves mesures a través de les entitats d'àmbit supramunicipal en les quals estigui comprès el seu territori, els qui les canalitzaran a través d'un projecte conjunt i integrat, presentant la corresponent sol·licitud d'ajuda i assumint la condició de beneficiari amb caràcter general.

3. La determinació de la xifra d'habitants es realitzarà d'acord amb el Reial decret, pel qual es declarin oficials les xifres de població resultant de la revisió padronal, que estigui vigent a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

4. No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies relacionades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

5. La condició de beneficiari de l'ajuda, implica que l'entitat assumeix enfront de l'Organisme Intermedi la totalitat de drets i obligacions inherents a tal condició, derivada de les disposicions de la Unió Europea, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.


Termini presentació de sol·licituds:

1. Les subvencions regulades per aquest Reial decret es podran sol·licitar transcorreguts tres mesos de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, a partir del primer dia hàbil següent i fins que conclogui el termini de presentació de sol·licituds, la qual cosa succeirà quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

a) Que conforme a les sol·licituds aprovades, s'esgoti el pressupost disponible.
b) Que s'arribi al 31 de desembre de 2020 sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

2. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes no seran admeses. No obstant això, en cas que es prevegi que a 31 de desembre de 2020 existirà pressupost disponible i si les circumstàncies ho fessin recomanable, aquest termini podrà ser ampliat com a màxim fins la data en que conclogui el període d'aplicació del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020. L'ampliació es realitzarà abans del venciment, mitjançant resolució de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local que serà publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Data publicació:

BOE núm. 242, de 6 d'octubre de 2018.


Òrgan gestor:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica