Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774)

Objecte:

L'objecte d'aquesta Resolució és fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuts lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (Programa MOVES III) per a les actuacions subvencionables descrites a l'article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril (BOE núm. 89, de 14.4.2021). Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes en el capítol III del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, i les especificitats establertes en aquesta Resolució.


Beneficiaris:

3. Persones beneficiàries

3.1 Les persones beneficiàries que poden acollir-se a aquests ajuts es regulen a l'article 11 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, sempre que tinguin residència fiscal a Espanya.

3.2 Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis al mercat hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

3.3 Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.

3.4 Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular el seu article 11.3.

3.5 Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) de les quals comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de polígons o societats agràries de transformació el NIF de les quals comenci per V.

3.6 Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i serveis al mercat; en aquest supòsit, es consideraran incloses en l'apartat quart de l'article 11.1 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

3.7 La Generalitat de Catalunya podrà dur a terme inversions directes en una o diverses de les tipologies d'actuació previstes a l'annex I del Reial decret 266/2021, en els termes i les condicions establerts per aquest annex.

3.8 D'acord amb l'apartat a) de l'article 12.2 del Reial decret 266/2021, no podran ser persones destinatàries últimes dels ajuts del programa d'incentius 1, relatiu a l'adquisició de vehicles elèctrics, els concessionaris o punts de venda l'epígraf de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques dels quals sigui el 615.1 o el 654.1, d'acord amb el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.


Data publicació:

DOGC núm. 8514, d'1 d'octubre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

22
divendres
octubre 22, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica