Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ ARP/1411/2020, de 10 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2020 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 510223)

Objecte:

Convocar per a l'any 2020 els ajuts per a la gestió forestal sostenible per a les actuacions següents que es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018).

 


Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones sol·licitants següents que reuneixin els requisits establerts en l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/93/2018:

a) En el cas d'ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal de l'annex 2, els ens locals titulars dels terrenys forestals, llevat de les diputacions provincials, i les seves associacions, i els consells comarcals que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents. En el cas d'ajuts per a projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM) de l'annex 2, només poden ser beneficiàries les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats.

b) En el cas d'ajuts per a actuacions sobre la xarxa viària per a la gestió dels boscos de l'annex 3, els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals per a actuacions d'àmbit supramunicipal que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents.

c) En el cas d'ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics de l'annex 4, els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals per a actuacions d'àmbit supramunicipal que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents.

d) En el cas d'ajuts per a les actuacions d'infraestructures en la prevenció d'incendis de l'annex 5, excepte el manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge, poden ser beneficiàries les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals per a actuacions d'àmbit supramunicipal que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents.

e) En el cas d'ajuts per a actuacions de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendis forestals, nevades i/o bufaruts de l'annex 5, poden ser beneficiàries les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions.

f) En el cas d'ajuts per a actuacions de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas de danys biòtics de l'annex 5, poden ser beneficiàries les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals.

g) En el cas d'ajuts per a actuacions de manteniment de les àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible per a la prevenció d'incendis de l'annex 5, poden ser beneficiàries les persones titulars d'explotacions ramaderes actives inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes Catalanes i que disposin del codi REGA corresponent, en què consti que el sistema productiu és extensiu o que practiquin l'aprofitament pascícola de forma extensiva.

h) En el cas d'ajuts per a actuacions de transformació i comercialització dels recursos forestals de l'annex 6, poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui la càrrega financera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables, que realitzin l'activitat forestal per a la qual s'atorga l'ajut (activitat principal forestal).


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb l'apartat 6 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/93/2018.


Data publicació:

DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020.


Òrgan gestor:

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica