Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/3302/2019, de 29 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques

Descripció:

Per l'acord del 20 de desembre de 2018, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019).

Per l'acord del 30 de juliol de 2019, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/2203/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7951, de 2.9.2019).

Per l'acord de 13 de setembre de 2019, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/2379/2019, de 13 de setembre (DOGC núm. 7963, de 19.9.2019).

Les línies d'ajut que es proposen s'emmarquen dins l'art. 42 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, el qual estableix que el Departament de Cultura ha d'establir anualment un programa d'ajuts a les biblioteques, especialment per dotar-les d'infraestructura, construir-ne de noves i renovar i ampliar les existents.

Vistos els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada.

I d'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració, s'acorda modificar l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de desembre de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019).

L'actual Resolució CLT/3302/2019, de 29 de novembre, dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 21 de novembre de 2019, per la qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte donar publicitat a l'Acord pel qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques.

Concretament, s'afegeix un apartat a l'annex de l'acord, el 5:

5. Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions quadriennals per a obres de construcció o d'adequació de biblioteques públiques de Catalunya (CLT069) 

Aquesta tercera modificació de les bases específiques les adjuntem en l'enllaç d'aquesta publicació.

Les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions quadriennals per a obres de construcció o d'adequació de biblioteques públiques de Catalunya (CLT069) tenen per objecte  la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període quadriennal, a les obres de construcció, reforma, ampliació o rehabilitació de biblioteques públiques, en municipis que no disposen de biblioteca pública o que, si en tenen alguna, aquesta no és adequada, d'acord amb els paràmetres establerts en el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.

Se n'exclouen les intervencions per a la realització d'obres en biblioteques existents que ja compleixen els requeriments del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.

 


Beneficiaris:

Segons l'article 2 daquestes bases poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o les entitats que en depenen.

Per poder optar a aquestes subvencions, a banda dels requisits i de les condicions que estableix la base general 4, cal complir els requisits detallats a l'art. 3 d'aquestes bases.

No poden optar a aquestes subvencions:
a) Les obres que hagin rebut un ajut de la Generalitat de Catalunya pel mateix concepte durant els darrers dos anys.
b) Els titulars de les biblioteques públiques que no hagin adoptat les mesures correctores que hagi establert el Departament de Cultura, derivades de les anomalies detectades en la prestació del servei, a partir d'un procediment d'inspecció, d'acord amb l'article 27.2 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableixi a la corresponent convocatòria publicada en el DOGC.


Data publicació:

DOGC núm. 8019, de 9 de desembre de 2019.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica