Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/93/2020, de 16 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 492613)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), i modificat per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016); per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre (DOGC núm. 7454, de 14.9.2017), i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer (DOGC núm. 7555, de 9.2.2018).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 27 de novembre de 2019, publicat mitjançant la Resolució CLT/3284/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8016, de 4.12.2019).

c) La normativa general de subvencions.

 


Beneficiaris:

- Segons l'art. 2 de la RESOLUCIÓ CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència estableix que poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, incloses les societats civils, que determinin les bases específiques.

Als efectes de determinar les persones beneficiàries, s'entén per empreses, tant persones físiques com jurídiques dedicades a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb finalitats lucratives. No es consideren empreses les associacions, les fundacions ni qualsevol altra entitat privada sense ànim de lucre tot i que dugui a terme activitats econòmiques.

També poden ser beneficiàries dels ajuts, si ho preveuen les bases específiques, les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional. No és necessari formalitzar l'UTE, a través d'escriptura pública, fins que consti com a beneficiària en la proposta provisional de resolució. S'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'UTE així com l'import d'ajut que se'ls ha d'aplicar a cada un, els quals tindran la consideració de beneficiaris. Les empreses que formen l'UTE responen solidàriament del compliment de l'obligació de reintegrament en relació amb les activitats que reben suport que s'haguessin compromès a fer. S'ha de nomenar una persona representant, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'UTE. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que estableixen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No poden ser beneficiàries d'ajuts les empreses següents:

a) Les empreses en crisi. Als efectes d'aquestes bases s'entén per empresa en crisi l'empresa en què concorre alguna de les circumstàncies que estableix l‘article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUEL187, de 26.6.2014).

b) Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent a conseqüència d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

Les empreses sol·licitants han de presentar una declaració responsable per acreditar que no incorren en aquestes prohibicions.

Segons l'article 2 de la RESOLUCIÓ CLT/3284/2019, de 29 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional són destinataris:

   1. Per a la modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen) únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.


   2. Per a la modalitat b) de la base 1.1 (programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades), poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre.


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar sol·licituds és del 28 de gener al 20 de febrer del 2020, ambdós inclosos.


Data publicació:

DOGC núm. 8048, de 23 de gener de 2020.


Òrgan gestor:

Institut Caltalà de les Empreses Culturals. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dilluns
gener 25, 2021
Esdeveniments d'avui
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica