Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) (ref. BDNS 523447)

Objecte:

Es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) per a les actuacions subvencionables descrites a l'article 7 del Reial decret 569/2020, de 17  de  juny,  pel  qual  es  regula  el  programa  d'incentius  a  la  mobilitat  eficient  i sostenible (Programa MOVES II) (BOE núm. 169, de 17.6.2020), i en defineix les bases reguladores.
 


Beneficiaris:

Per a les actuacions 1 i 2 detallades a l'article 6 d'aquesta Resolució, d'acord amb el que  estableix  l'article  3  de  l'esmentat  Reial  decret  569/2020,  de  17  de  juny,  els subjectes següents:  
a)  Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. En aquest cas,  hauran  d'estar  donades  d'alta  en  el  Cens  de  persones  empresàries, professionals i retenidores de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.  
b)  Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, en  què  podran  ser  menors  d'edat,  amb  residència  fiscal  a  Espanya  i  no incloses en l'apartat anterior.  
c)  Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre  propietat  horitzontal  (BOE  núm.  176,  de  23.7.1960),  que  hauran  de complir  amb  el  que  preveu  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  abans esmentada, i en particular amb el que estableix l'article 11.3.  

d)  Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, amb número d'identificació fiscal (NIF) començat per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.  
e)  Les  entitats  locals  d'acord  amb  l'article  3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (BOE núm. 80, de 3.4.1985), i el sector  públic  institucional  de  qualsevol  administracions  públiques  a  què  es refereix  l'article  2.2  de  la  Llei  40/2015,  d'1  d'octubre,  de  règim  jurídic  del sector públic (BOE núm. 236, de 2.10.1985).  
Per a les actuacions 3 i 4, podran ser destinataris últims dels ajuts tots els subjectes enumerats  per  a  les  actuacions  1  i  2  a  excepció  dels  punts  b)  i  c)  de  l'apartat anterior, relatius, respectivament, a persones físiques i a comunitats de propietaris. 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 6 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el
pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim quan hagi transcorregut 1 any a partir de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 569/2020, de 17 de juny.


Data publicació:

DOGC núm. 8226, de 16 de setembre de 2020.


Òrgan gestor:

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica