Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2027/2019, de 19 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen dues bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 6 de novembre de 2018, fet públic per Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte fer públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen dues bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 6 de novembre de 2018, fet públic per Resolució TES/2659/2018, de 13de novembre, que s'adjunta com a annex.

Concretament els canvis són:

Modificar l'apartat 3 de la base reguladora 7 de les bases que queda redactat de la manera següent:

"7.3 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació complementària, la Gerència de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'òrgan instructor d'aquesta convocatòria, atès l'informe de la comissió de valoració integrada per membres del personal del Departament de Protecció del Medi, formula una proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions que conté la llista d'ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions; la llista de reserva integrada per la resta d'ens que hagin assolit la puntuació mínima que preveu l'annex 2 d'aquestes bases, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda; les sol·licituds inadmeses i les desistides, i l'ha de notificar als ens interessats mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes"

Modificar l'apartat 5 de la base reguladora 7 de les bases que queda redactat de la manera següent:

"7.5 Després de la finalització del termini a què fa referència l'apartat anterior d'aquesta base, i prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de proposar al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la inadmissió per incompliment dels requisits no esmenables o la presentació de sol·licituds fora de termini, o el desistiment de les sol·licituds per manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini a què fa referència la base 7.2. La resolució d'inadmissió o desistiment es notifica als ens interessats mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes."

Modificar l'apartat 1 de la base reguladora 8 de les bases que queda redactat de la manera següent:

"8.1 L'òrgan instructor, un cop vistos la proposta de resolució provisional, les acceptacions degudament signades rebudes, les comprovacions realitzades i l'informe de la comissió de valoració, formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions i l'eleva al director de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè dicti la resolució definitiva i la notifiqui als ens interessats mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de sis mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació de la resolució definitiva al tauler electrònic substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes."


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris de les subvencions els ens locals de Catalunya.

També poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions d'ens locals de Catalunya que puguin dur a terme l'objecte de la subvenció, fins i tot quan aquestes agrupacions no tinguin personalitat jurídica pròpia. En aquest darrer cas, cal que es faci constar tant a la sol·licitud com a la resolució d'atorgament de la subvenció, els compromisos d'execució assumits per cada entitat, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascuna d'elles que tenen igualment la condició de beneficiàries. En qualsevol cas, cal que nomenin una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, en tant que beneficiària, corresponen a l'agrupació. Aquesta agrupació no pot dissoldre's fins que no transcorrin els terminis previstos als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableixi en la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7924, de 24 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica