Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2063/2017, de 22 d'agost, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

Objecte:

Poden ser objecte de subvenció la redacció i l'actualització de plans directors del servei d'abastament d'aigua en municipis de menys de 5.000 habitants censats. Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per pla director aquell estudi especialitzat que contingui com a mínim els aspectes detallats en l'annex 1.

No són objecte de subvenció:

a) Les inversions en infraestructures que es proposin en aquests plans directors.

d) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de la redacció de plans directors en relació amb el servei d'abastament d'aigua.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i aquells ens locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que duguin a terme la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.

Un ens local o una agrupació d'ens locals pot presentar una sol·licitud de subvenció per a la redacció dels plans directors del servei d'abastament d'aigua corresponents a diversos municipis de menys de 5.000 habitants censats. Si la sol·licitud de subvenció s'adreça a la redacció o actualització dels directors del servei d'abastament corresponents a set o més de set municipis, l'ens local pot incloure a la relació de plans a redactar el corresponent a un municipi de més de 5.000 habitants, cas en el qual s'aplica el que es preveu a la base 3.3.


Termini presentació de sol·licituds:

Els ens locals sol·licitants poden presentar l'acord de sol·licitud i la documentació a què fa referència l'apartat 4 d'aquesta base en el termini que s'estableixi a la convocatòria a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm 7442, de 28 d'agost de 2017.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica