Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2790/2019, de 29 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions

Objecte:

Fer públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions, que s'adjunta com a annex.

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades a l'àmbit del Districte de conca fluvial de Catalunya pels municipis derivades de l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, i que permetin:
a) La protecció de zones urbanes.
b) La protecció d'infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d'infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.

Les actuacions han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i morfodinàmica de l'àmbit afectat.

Les actuacions poden consistir en:
a) Actuacions de protecció davant avingudes que tendeixin a augmentar la secció de llera i que no empitjorin la inundabilitat i el risc preexistent aigua amunt i avall de l'actuació.
b) Obres d'estabilització o protecció de la llera i/o dels seus marges.
c) Obres de defensa sobreelevades lateralment que tinguin com a objecte la protecció de poblacions i/o d'infraestructures públiques existents, especialment en sòl urbà consolidat.
d) Basses de laminació i/o dissipació d'energia i/o retenció de surants.
e) Reparació d'estructures de protecció i/o correcció hidrològica existents.
f) Execució d'infraestructures que redueixin la inundabilitat aigua amunt.

No són objecte de subvenció:
a) Les despeses derivades de l'execució d'actuacions que tinguin com a objecte el manteniment i la conservació de les lleres públiques, que són objecte d'un programa específic per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.
b) Les despeses derivades de les actuacions per a la recuperació ambiental de riberes, que són objecte d'una altra línia específica d'actuació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.
c) Les despeses derivades d'actuacions que puguin suposar una afecció a terceres persones sense comptar amb la seva autorització expressa.
d) Les despeses derivades d'actuacions per a l'execució de les quals ja hagi estat atorgada una subvenció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'execució de les actuacions objecte de subvenció pot haver estat objecte de contractació total o parcialamb terceres persones, tot respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les inversions objecte de subvenció s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el31 d'octubre de 2022. En tot cas, l'execució de les actuacions ha d'iniciar-se abans del 31 de desembre de 2021.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els municipis inclosos a l'àmbit territorial del Districte de conca fluvial de Catalunya que realitzin inversions per a l'execució de les actuacions objecte de subvenció, sempre que es comprometin a cofinançar les actuacions previstes i a dur-ne a terme el manteniment.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableixi en la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7994, de 4 de novembre de 2019.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica