Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2020 (ref. BDNS 481382)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte convocar les subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per l'any 2020.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01)

( DOGC núm. 8326, de 26 de gener de 2021) Modificació de les bases: ORDRE TES/11/2021, de 21 de gener, per la qual es modifiquen les bases reguladores de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), aprovades per l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre, i s'adapten a l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions

Les subvencions que preveu aquesta Resolució tenen caràcter de cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

L'article 2 de l'ORDRE TES/184/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions alsespais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) detalla les actuacions subvencionables. En aquest sentit poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, l'ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos i la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació.

Aquestes subvencions s'estableixen a l'empara de les operacions núm. 04.04.01 i núm. 07.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i s'articulen en els àmbits territorials definits en el mateix article 2 de l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, d'acord amb l'indicat en les bases 3.2 i 3.3de Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre, les persones físiques, les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i les persones jurídiques amb ànim de lucre.

També poden ser persones beneficiàries els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants queden exclosos de les subvencions finançades per l'operació 07.01.01 (descrita a l'annex 3) i per l'operació 04.04.01 pel que fa a les actuacions d), e), f), g), h), i), j), k) i l) descrites a l'annex 2, atesa la seva incompatibilitat amb altres fons europeus (FEDER).

Els ens locals i els consorcis del sector públic de la Generalitat poden sol·licitar subvenció per terrenys de la seva titularitat, per terrenys comunals i per aquelles finques privades amb les quals hagin subscrit convenis o acords de custòdia amb els seus propietaris.

Per la seva banda, les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar la subvenció quan siguin:

a) Propietaris o copropietaris titulars dels drets de propietat, titulars de servituds i usufructuaris.

b) Arrendataris de terrenys i d'explotacions agràries, ramaderes i forestals (incloent parcers, masovers i titulars de drets de pastura) establerts segons la Llei 1/2008, de contractes de conreu, i amb contracte degudament formalitzat.

c) Titulars de convenis de cessió d'ús, titulars d'acords i contractes públics o privats amb el propietari dels terrenys, titulars de drets reals d'aprofitament parcial subscrits en base a l'article 563.1 i següents del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, titulars d'acords de custòdia del territori subscrits en base a l'article 40 de la Llei 1/2008, de contractes de conreu i titulars de contractes de custòdia del territori regulats per l'article 623.34 del llibre sisè del Codi civil (Llei 3/2017, de 15 de febrer).

Així mateix, totes les persones beneficiàries poden sol·licitar subvencions per a actuacions en terrenys de domini públic hidràulic o maritimoterrestre sempre que disposin de l'autorització de l'administració competent.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d'un mes des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 8002, de 14 de novembre de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica