Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2921/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de reutilització d'aigua regenerada, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions

Objecte:

Aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de reutilització d'aigua regenerada, per a la redacció de plans directors per a la reutilització d'aigües regenerades, per a la redacció d'estudis i de projectes constructius, i per a la realització de proves pilot que consten a l'annex.

Poden ser objecte de subvenció aquelles actuacions adreçades a assolir els objectius que es descriuen a la base 1 i que consisteixen en:

a) L'execució o ampliació de xarxes de distribució en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l'annex 1 d'aquestes bases.

b) L'execució de millores o ampliacions dels tractaments de regeneració en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l'annex 1 d'aquestes bases.

c) La redacció de plans directors per a la reutilització d'aigua regenerada, amb el contingut mínim descrit a l'annex 1 d'aquestes bases.

d) La realització de proves pilot, amb el contingut mínim descrit a l'annex 1 d'aquestes bases, o de campanyes de demostració de reutilització d'aigua regenerada.

e) La redacció d'estudis per fomentar l'ús d'aigua regenerada

Als efectes d'aquesta convocatòria, es considera com a sistema de reutilització d'aigua regenerada el conjunt d'instal·lacions destinades al subministrament d'aigua regenerada, format per l'estació de regeneració d'aigua (ERA), el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permetenel transport des de l'ERA fins al punt de lliurament a l'usuari o d'incorporació al medi receptor.

No són objecte de subvenció:

a) Les inversions corresponents a actuacions destinades a usos privatius pels quals no es prevegi una substitució d'un recurs prèviament concedit o d'un ús d'aigua potable. En cas que les actuacions presentades incorporin parcialment aquests tipus d'usos privatius, es descomptarà la part alíquota de la inversió elegible.

b) Les inversions destinades a construir noves plantes de tractament d'aigua regenerada. c) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
d) El cost d'adquisició dels terrenys necessaris per a l'execució de l'actuació proposada.


Beneficiaris:

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d'ens locals, derivades de l'execució d'actuacions de reutilització d'aigua regenerada procedent d'un sistema públic de sanejament amb l'objectiu de millorar la disponibilitat o garantia hidrològica o afavorir l'assoliment dels objectius ambientals establerts a la planificació hidrològica:

  • Poden optar a les subvencions per a l'execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.a), 2.1.d) i 2.1.e) de la base 2 els ens locals i les agrupacions d'ens locals de Catalunya.
  • Poden optar a les subvencions per a l'execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.b) i 2.1.c) de la base 2 els ens locals o agrupacions d'ens locals de Catalunya que siguin ens gestors de sistemes públics de sanejament.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 8275, de 19 de novembre de 2020.


Òrgan gestor:

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica