Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2922/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions

Objecte:

Aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors que consten per annex.

L'esmentada aprovació i la convocatòria de les subvencions regulades per les bases resten condicionades al compliment del que preveu l'article 92.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d'ens locals, derivades de l'execució de les actuacions d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, que garanteixin una informació precisa sobre el consum o utilització d'aigua als sistemes d'abastament en alta, i que es relacionen a continuació:

- La implantació i posada en servei de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits de regulació dels sistemes d'abastament en alta, incloent-hi l'obra civil necessària, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l'Agència Catalana de l'Aigua, publicada a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

- La implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurats, i l'adquisició del programari de tractament de les dades, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Als efectes d'aquesta convocatòria, es considera sistema d'abastament en alta el conjunt d'instal·lacions destinades al subministrament d'aigua format per la captació (entesa com a pou, assut, presa, connexió a xarxa regional o a xarxa en alta), la planta de tractament, el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permeten el transport del recurs, des de la captació fins al dipòsit principal de distribució per a cada nucli del sistema d'abastament. També es consideren sistemes en alta les connexions entre nuclis de població independents, segons la terminologia emprada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i pel Nomencat de l'IDESCAT. S'inclou en aquest darrer supòsit la connexió d'un nucli a la xarxa en baixa d'un altre, si aquesta és la millor solució des d'un punt de vista tècnic i econòmic.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i els ens locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que executin l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 8572, de 19 de novembre de 2020.


Òrgan gestor:

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica