Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2924/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions

Objecte:

Aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta que consten com a annex.

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals o per les agrupacions d'ens locals derivades de l'execució d'actuacions d'abastament en alta amb els objectius següents:

a) La reducció en l'aigua de consum humà de la concentració de les substàncies que superin els valors dels paràmetres indicats a l'annex I i l'annex X del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. A aquests efectes, no es tenen en consideració els episodis puntuals que no derivin d'una mancança infraestructural sinó d'un incident en la gestió.

b) La realització dels pretractaments necessaris (filtració, decantació o ETAP) dels recursos procedents de captacions d'aigües superficials, així com la protecció de les captacions superficials per preservar la qualitat de l'aigua captada i la seva adequació ambiental.

c) Resoldre una situació documentada de desabastament per manca de recurs, sempre que s'acrediti el control majoritari dels consums en alta i en baixa, i un rendiment percentual superior al 60% de la xarxa de subministrament. A aquests efectes, no es prenen en consideració problemàtiques puntuals que no derivin d'una mancança de recurs hídric o infraestructural sinó d'un incident en la gestió.

d) L'assumpció per part d'un ajuntament de la prestació del servei de subministrament d'aigua en els nuclis urbans que disposen d'una xarxa de subministrament no gestionada pel municipi.

e) Resoldre la manca de garantia de recurs, perquè només es disposa d'una única captació d'abastament procedent d'un pou o font o perquè es disposa d'una única captació d'aigua superficial sotmesa a estiatge o interrupcions estacionals, i que poden consistir, per exemple, en l'execució d'una connexió o d'una nova captació alternativa. També s'inclouen les actuacions adreçades a la substitució d'extraccions en masses d'aigües subterrànies que estiguin declarades en mal estat quantitatiu, i a la substitució de captacions en masses d'aigües superficials amb l'objectiu d'afavorir l'assoliment del seu bon estat ecològic.

f) L'ampliació de la capacitat de regulació en nuclis que disposin d'un volum d'emmagatzematge insuficient, així com l'adequació dels dipòsits per tal de complir el que disposa el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua per a consum humà. S'hi inclou la solució de problemes d'estanqueïtat o estructurals degudament acreditats que impedeixin el servei del dipòsit.

g) L'abastament a nuclis disseminats reconeguts en el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (Nomencat) elaborat per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

h) Millores i rehabilitació de canonades en alta entre les captacions principals del servei i els dipòsits de distribució, quan es tractin de canonades de fibrociment o altres materials que estiguin en un molt mal estat acreditat degudament.

i) Adequació de basses i d'embassaments que siguin de titularitat municipal i que es destinin a la captació d'aigua per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable.

j) Augmentar el rendiment de pous en servei mitjançant la rehabilitació. Inclou l'assaig de bombament previ i posterior al tractament, l'extracció i col·locació de l'equip de bombament, la inspecció inicial i final de l'estat de la canonada i la reixeta del pou, el tractament mecànic i/o químic a aplicar per a la neteja, el desenvolupament i la neteja de fons, i el reentubament de la perforació, si fos necessari. També inclou la instal·lació de sistemes de mesura del nivell piezomètric de captacions i el telecontrol associat.

k) La recuperació de captacions subterrànies fora de servei en municipis connectats a una xarxa supramunicipal d'abastament, sempre que l'ens sol·licitant es comprometi a realitzar el manteniment i la conservació de la instal·lació i a acceptar el règim d'explotació coordinada que s'estableixi en el seu títol concessional. La recuperació pot incloure actuacions de rehabilitació del pou, la seva connexió a la xarxa o els processos de tractament del recurs a recuperar que siguin necessaris per al seu aprofitament.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i aquells ens locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que executin l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent conovocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 8572, de 19 de novembre de 2020.


Òrgan gestor:

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica