Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017

Descripció:

Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017.


Objecte:

Aquesta ordre actualitza el topall màxim de cotització en els diferents règims del sistema de la Seguretat Social, així com aquelles bases mínimes que anualment augmenten en la mateixa proporció en què ho faci el salari mínim interprofessional.


Es desenvolupen les previsions legals en matèria de cotitzacions socials per a l'exercici 2017, adaptant-se a més les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parcial.


En matèria d'accidents de treball i malalties professionals serà aplicable la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final octava de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre.


Es fixen els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics, com són els de conveni especial, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social o exclusió d'alguna contingència.


També s'estableixen els coeficients per a la determinació de les aportacions a càrrec de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social, aportacions mitjançant les quals es garanteix el manteniment de l'equilibri financer entre les entitats col·laboradores assenyalades i l'Administració de la Seguretat Social, així com els valoris límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, corresponents a l'exercici 2016, i el volum de cotització per contingències professionals a aconseguir durant el període d'observació, per al càlcul de l'incentiu previst en el Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.