Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico

Descripció:

Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es dóna compliment a l'article 41.1.a) del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic.


Objecte:

Mitjançant resolució es determinaran els municipis que podran sol·licitar l'adhesió al compartiment Fons d'Ordenació (dels municipis que estiguin inclosos en situació de risc financer que marca l'art. 39.1.a) del RDL 17/2014).

Al següent enllaç podeu accedir a l'aplicació de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les EELL, on es podrà consultar l'elegibilitat en els fons d'ordenació i d'impuls econòmic, i conèixer si es pot adherir a alguns dels compartiments del Fons de Finançament a entitats locals:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació.


Publicació oficial:

BOE núm. 183, de 30 de juliol de 2018.