Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.

Descripció:

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i la inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.


Objecte:

L'objecte d'aquestes bases es regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa ENFEINA'T destinades a la contractació laboral i acompanyament a la contractació i inserció de les persones desocupades de llarga durada, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació evitant així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral.


Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals següents:


1. Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona; de més de 25.000 habitants en la demarcació de Girona; de més de 30.000 habitants a la demarcació de Tarragona, de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i de més de 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l'Ebre.


2 Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció de l'ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.


3. Excepcionalment , podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els anteriors, que abastin un territori d'intervenció supralocal de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l'Ebre i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.


3.2. La Resolució de convocatòria indicarà la data de referència que s'ha tingut en compte per determinar el nombre d'habitants dels municipis i les entitats que podran ser beneficiàries.


Termini presentació de sol·licituds:

Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini màxim de 2 mesos des de la finalització del termini d'execució del programa davant del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Data publicació:

DOGC Núm. 7701, de 6 de setembre de 2018.


Òrgan gestor:

Servei Public d'Ocupació de Catalunya.