Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/2203/2019, d'1 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques

Objecte:

Modificar l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de desembre de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019), en els termes que s'indiquen a continuació:

  • S'afegeix un apartat, el 3, a l'annex de l'acord, amb la redacció següent:

3. Bases específiques de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió d'ajuts per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública en municipis de fins a 50.000 habitants.

  • S'afegeix un apartat, el 4, amb la redacció següent:

4. Bases específiques de subvencions a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió d'ajuts per a la redacció del projecte d'obres de construcció, reforma, ampliació o rehabilitació de biblioteques públiques en municipis que no tenen biblioteca pública o bé que la que tenen no és adequada, d'acord amb els paràmetres que estableix el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.


Beneficiaris:

3. Bases específiques de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública.

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o les entitats que en depenen, de municipis de fins a 50.000 habitants amb biblioteca integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El nombre d'habitants estarà determinat per les dades del padró municipal que determina l'IDESCAT l'any de la convocatòria corresponent.

4. Bases específiques de subvencions a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques.

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o entitats que en depenen, de municipis d'entre 3.000 i 150.000 habitants. El nombre d'habitants estarà determinat per les dades del padró municipal que determina l'IDESCAT l'any de la convocatòria corresponent.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'especifiqui en la correspionent convocatòria de la subvenció publicada en el DOGC.


Data publicació:

DOGC núm. 7951, de 2 de setembre de 2019.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Departament de Cultura. Cultural. Generalitat de Catalunya.