Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Descripció:

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.


Objecte:

Aquest Reial decret llei de mesures urgents dóna resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals, sumant-se a les mesures adoptades a nivell comunitari i completant les preses pel Govern en les últimes setmanes.

En concret, les mesures adoptades en aquest Reial decret llei estan orientades a un triple objectiu. Primer, reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables; segon, donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment de l'ocupació; i tercer, reforçar la lluita contra la malaltia.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 73, de 18 de març de 2020.

Correcció d'errades BOE núm. 82, de 25 de març de 2020.


Observacions:

Advertiment: Aquest Reial decret llei ha estat modificat pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. En concret la Disposició Final 1a apartat 10 modifica l'article 34, amb efectes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, l'apartat 1, el quart paràgraf de l'apartat 3, l'apartat 6, i s'afegeixen dos nous apartats 7 i 8.

Us annexem un nou resum. En color blau es destaquen les novetats introduïdes per la Disposició final 1a, apartat 10 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, les quals tindran efecte des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020 (per tant, modificacions amb efectes retroactius)