Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la que s'estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com, el subministrament d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

L'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d'adopció de mesures relatives a les residències de gent gran i centres socio-sanitaris va establir una primera bateria de mesures adreçades a lluitar contra el COVID-19 en aquests centres. 

La rapidesa amb la que avança la malaltia, i la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, fa necessari adoptar noves mesures de caràcter organitzatiu i de subministrament d'informació per a tots els centres de serveis socials de caràcter residencial (centres residencials de gent gran, persones amb discapacitat o altres centres de serveis socials d'anàloga naturalesa), de titularitat pública o privada. Els centres de titularitat privada passen a ser considerats operadors de serveis essencials als efectes de l'art. 18.2 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Les mesures a aplicar són:

  1. En els centres de serveis socials de caràcter residencial han de mantenir l'activitat i no es poden tancar, ni es reduir-se o suspendre les activitats o contractes laborals, llevat que l'autoritat competent de la Comunitat Autònoma determini que, per les circumstàncies concurrents, el manteniment no és imprescindible. El titular ha de posar a disposició de la Comunitat Autònoma informació veraç i ajustada segons el que determina l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març. L'autoritat competent de la Comunitat Autònoma podrà intervenir els centres residencials en cas de necessitat, ja sigui per ordenar altes, baixes, reubicacions de residents, posar en marxa nous centres residencials, modificar la seva capacitat o organització,  designar en determinats casos un empleat públic per dirigir i coordinar l'activitat assistencial i modificar l'ús dels centres residencials per a habilitar espais d'ús sanitari.
  2. Els centres residencials resten subjectes a la inspecció dels serveis sanitaris de la Comunitat Autònoma corresponent. 
  3. Els centres residencials estan obligats a comunicar a l'Àrea responsable de serveis socials de la Comunitat Autònoma i a la Delegació/ Subdelegació del Govern de l'Estat la concurrència de qualsevol de les següents situacions, per poder disposar de l'auxili urgent:  impossibilitat de complir amb l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març; impossibilitat de gestionar adequadament la conservació i retirada de cadàvers; i, qualsevol altre similar que posi en greu perill la integritat i sosteniment del servei que es presta. 

Les Comunitats Autònomes són les obligades a fer difusió de forma immediata d'aquesta Ordre a tots els centres de serveis socials residencials corresponents, i són les que han de dictar les disposicions i resolucions per garantir l'eficàcia. 


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació.