Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Descripció:

Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia.


Objecte:

La Disposició final tercera modifica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Concretament, amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i vigència indefinida, es modifiquen els paràgrafs d) i f) de l'article 159.4 de la Llei 9/2017 que havia estat ja modificat pel RDL 15/2020, de 21 d'abril. Aquesta última reforma va permetre que, contra el que fins aleshores havia estat la regla ("en tot cas, serà públic l'acte d'obertura dels sobres que continguin la part de l'oferta avaluable mitjançant (...) la mera aplicació de fórmules") l'obertura d'aquesta oferta relativa a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (entre d'altres, l'oferta econòmica) pogués ser no pública en les licitacions electròniques.

Amb la modificació del RDL 16/2020 (disp. final 3a), tan fa que la licitació sigui electrònica com no : l'obertura deixarà de ser pública en tots els casos i, per tant, per a tots els sobres.

Es modifica també la lletra f) del mateix apartat per treure la referència que havia en aquest a l'acte públic d'obertura del sobre oferta de fórmules, i, també important, a la lectura, en licitacions amb dos sobres, del resultat de la valoració tècnica prèvia dels criteris que depenguessin d'un judici de valor.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 119, de 29 d'abril de 2020.