Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas

Descripció:

Ordre SND/381/2020, de 30 d'abril, per la qual es permet la realització d'activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles.


Objecte:

La present ordre té per objecte la regulació del desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es tracti d'activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial, activitats aquestes últimes ja permeses conforme el que es preveu en l'article 7.1.c) del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es trobin en el mateix terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest, conformi el que es preveu en l'article 7.1.a) del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

No obstant el requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat, als efectes previstos en l'article 7.1.g) del referit Reial decret 463/2020, de 14 de març, considerant-se per tal:

a) La cura i alimentació d'animals.
b) La cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en els quals, en atenció a la situació socioeconòmica de l'interessat, el consum del producte dels mateixos resulti imprescindible per a atendre la seva subsistència, la qual cosa es podrà acreditar pel titular per qualsevol dels mitjans admesos en Dret.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i serà aplicable durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 121, d'1 de maig de 2020.