Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad

Descripció:

Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.


Objecte:

Dictar instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i requisits per garantir una mobilitat segura:

  • Utilització de mascaretes en els mitjans de transport (art. 1)
  • Condicions d'ocupació dels vehicles en el transport terrestre (art. 2)
  • Actuacions destinades a reforçar la protecció dels usuaris en els nodes de transport (art. 3)


Data d'entrada en vigor:

Aquesta ordre serà aplicable des de les 00.00 hores del dia 4 de maig de 2020 fins a la finalització de l'estat d'alarma, incloses les seves pròrrogues o fins que existeixin circumstàncies que justifiquin nova ordre ministerial modificant la present.


Publicació oficial:

BOE núm. 123, de 3 de maig de 2020.