Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s'ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya

Objecte:

Reservar la disponibilitat de mitjans diagnòstics per a la detecció de la COVID-19 al sistema públic de salut de Catalunya. La finalitat perseguida amb aquesta ordenació és facilitar un accés efectiu a les proves diagnòstiques de la COVID-19 (PCR i qualssevol altres que s'estimin viables tècnicament) sota criteris d'equitat, ponderats sota una única dimensió d'interès públic, i que permetin un accés socialment responsable a recursos que actualment són limitats.

 

Ordenar el procediment d'autorització sanitària per a aquelles entitats, institucions, empreses o organitzacions públiques o privades que sol·licitin la realització o la compra de proves diagnòstiques.

- Qualsevol entitat, institució, empresa o organització de naturalesa pública o privada, aliena a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic, que plantegi la realització o compra de proves diagnòstiques haurà de demanar autorització prèvia a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària i complir els requisits següents:

a) Disposar de la prescripció de la prova per part dels serveis de prevenció de riscos laborals o d'una altra modalitat de prevenció, tenint en compte els criteris i les indicacions recollides en els protocols d'actuació del Departament de Salut (punt 2 del present apartat), que caldrà acreditar mitjançant declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant. En el cas que les proves diagnòstiques es facin a través de tests ràpids, es podrà sol·licitar autorització perquè siguin els mateixos serveis de prevenció qui les dugui a terme. Els resultats d'aquests tests no seran objecte de notificació.

b) En el supòsit que les proves les dugui a terme un laboratori o dispositiu de diagnòstic, dels previstos en l'apartat primer d'aquesta Resolució, caldrà aportar certificació conjunta emesa per part d'un representant legal i del responsable clínic, que acrediti que la realització de les proves no compromet ni afecta la realització de l'activitat per compte del sistema públic de salut de Catalunya, tant en qualitat com en termini.

- El laboratori o el dispositiu de diagnòstic que proveeix el servei ha de notificar els casos positius i els negatius a la Sub-direcció General de Vigilància Epidemiològica de la Secretaria de Salut Pública, amb caràcter immediat, per correu electrònic, a l'adreça snmc@gencat.cat mitjançant el formulari degudament complimentat que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

- L'atorgament de la autorització per part de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària requereix informe favorable del Servei Català de la Salut. Es podrà denegar l'autorització o ajornar-ne l'eficàcia durant el temps que estimi oportú si, malgrat que la sol·licitud presentada s'ajusti als criteris i requisits establerts per aquesta Resolució, fruit de la valoració de les necessitats assistencials, els requeriments de planificació o qualsevol altra variable, aprecia circumstàncies de fet que ho aconsellin per atendre adequadament altres necessitats derivades del sistema públic de salut de Catalunya que consideri prioritàries.

-L'autorització atorgada podrà ser revocada, prèvia audiència de l'entitat o entitats interessades, en cas que es constati inexactitud o falsedat, de caràcter essencial, en les dades incorporades en la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització.

- Qualsevol prova realitzada al marge del que preveu aquesta Resolució o vulnerant qualsevol de les seves disposicions donarà lloc a la instrucció del corresponent procediment sancionador dirigit contra els infractors i, si escau, a l'establiment de les corresponents sancions a l'entitat sol·licitant de les proves i/o a l'entitat proveïdora dels serveis de laboratori.


Data d'entrada en vigor:

Les mesures previstes en aquesta Resolució tindran efectes des del moment de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva vigència es mantindrà mentre continuï tenint efectes la Resolució de la direcció del Servei Català de la Salut de 21 de març de 2020, sense perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8126A, de 5 de maig de 2020.