Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental

Objecte:

La disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, estableix que els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s'amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d'agost.

Aquesta mesura, que si bé no constitueix una veritable inhabilitació del mes d'agost en la matèria de què tracta, obliga a adaptar l'activitat de l'Administració urbanística a les característiques d'aquest mes de l'any, en què una part considerable de la població gaudeix de les seves vacances anuals.

Tanmateix, l'estat d'alarma declarat per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, conjuntament amb les mesures corresponents que s'han adoptat successivament, han portat a una certa paràlisi administrativa en aquelles matèries que no estan implicades directament en l'execució d'aquestes mesures, com ara la tramitació de les figures urbanístiques de planejament i de gestió.

Atenent l'evolució de la crisi sanitària i el cessament mateix que s'espera de l'estat d'alarma declarat, és notori que cal recuperar al més aviat possible l'activitat administrativa normal amb relació a les matèries esmentades, per no haver d'afrontar una crisi econòmica més gran que la que s'albira.

En aquest sentit, la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'urbanisme es presenta com un entrebanc per recuperar, després d'aquestes setmanes de paràlisi, la tramitació normal de les figures urbanístiques esmentades, de les quals sovint depenen inversions econòmiques importants.

Per superar aquesta dificultat, l'article 1 suspèn l'eficàcia de la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'urbanisme durant l'any 2020, pel que fa a la resolució definitiva dels òrgans urbanístics de l'Administració de la Generalitat de caràcter col·legiat:

Article 1
 

Suspensió de la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'urbanisme

Se suspèn per a l'any 2020 l'ampliació de terminis per a la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic que estableix la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que hagin de ser adoptades pels òrgans urbanístics de l'Administració de la Generalitat de caràcter col·legiat.

 

 

-El Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, estableix que les parts poden disposar lliurement de la fiança obligatòria en metàl·lic regulada a l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, que poden fer servir per pagar totalment o parcialment algunes de les mensualitats de la renda. Supòsit en el qual la part arrendatària ha de reposar la fiança en el termini d'un any des que es va formalitzar l'acord. Aquesta és una mesura adreçada a reduir els costos de pimes i autònoms en matèria d'arrendament de finques urbanes per a ús diferent del d'habitatge, que pot comportar un gran nombre de sol·licituds extraordinàries de devolució de fiances.

Aquest fiança es diposita a l'Institut Català del Sòl i ( Incasòl) que ha de destinar-la a determinades actuacions en matèria de política pública de sòl i d'habitatge fins a un import màxim del 90% de les fiances dipositades, ja que, en tot cas, ha de reservar un import no inferior al 10% d'aquests recursos per garantir l'efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions consegüents que s'esdevinguin. 

Ara per garantir el funcionament normal de l'Institut Català del Sòl, així com per assegurar les devolucions ordinàries de les fiances dipositades a la finalització dels contractes d'arrendaments corresponents davant l'eventual disminució de la reserva mínima, es permet que aquest Institut modifiqui el sistema del còmput d'aquesta reserva, a l'efecte de diferenciar quin import del total prové de les fiances dipositades per a la formalització dels contractes d'arrendament de finques urbanes per a ús d'habitatge i quin import de les fiances prové dels contractes d'arrendaments de finques urbanes per a usos diferents. I, d'aquesta manera, poder aplicar a cada part de la reserva la sol·licitud de la devolució de la fiança que pertoqui. 


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8133, de 14 de maig de 2020.