Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1143/2020, de 18 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 507327)

Objecte:

Obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2020, en règim de concurrència competitiva, destinada a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions les administracions públiques de Catalunya que tinguin la titularitat dels sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut.

Són administracions públiques de Catalunya segons l'article 3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídici de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

a. Administració de la Generalitat.
b. Entitats que integren l'Administració local.
c. Organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions
públiques catalanes quan exerceixen potestats administratives.
d. Consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques incloses en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades,quan exerceixen potestats administratives.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria començarà a partir de l'endemà de la publicació al DOGC fins dos mesos a partir de l'endemà de la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.


Data publicació:

DOGC núm. 8144, de 29 de maig de 2020.